Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Národní digitální knihovna

Narodni_digitaqlni_knihovna.jpg Projekt Vytvoření Národní digitální knihovny je realizován v rámci výzvy č. 07 – „Elektronizace služeb veřejné správy“ Integrovaného operačního programu. Předmětem projektu je zpřístupnění faktografického a kulturního informačního potenciálu bohemikálních dokumentů široké veřejnosti prostřednictvím Portálu veřejné správy, vybudování dvou digitalizačních center a nasazení masové digitalizace (26 mil. stran, 4 mld. webových souborů). Pro dlouhodobou ochranu digitálních objektů a přístup k nim bude vybudován důvěryhodný digitální repozitář. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou téměř 300 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 07 - Elektronizace služeb veřejné správy
Realizátor Národní knihovna České republiky
Celkové náklady projektu 299 937 000 Kč
Přínosy projektu
  • Zpřístupnění národního kulturního dědictví a bohaté faktografie v něm obsažené;
  • Vyšší dostupnost především pro vzdálené uživatele;
  • Snadnější a operativnější služby;
  • Vyšší kvalita poskytování knihovních služeb veřejnosti.
Obsah projektu Projekt Vytvoření Národní digitální knihovny (NDK) je jedním z pilířů konceptu eCulture, kterým sektor kultury významně přispívá k naplňování cílů Smart Administration v souladu s připravovanou Národní strategií digitalizace kulturního obsahu. Záměrem projektu je zpřístupnění faktografického a kulturního informačního potenciálu bohemikálních dokumentů široké veřejnosti prostřednictvím Portálu veřejné správy, vybudování dvou digitalizačních center a nasazení masové digitalizace (26 000 000 stran, 4 000 000 000 webových souborů). Pro dlouhodobou ochranu digitálních objektů a přístup k nim bude vybudován důvěryhodný digitální repozitář. Existující i nové digitální obsahy budou uživatelsky vlídně zpřístupněny různým skupinám uživatelů. Systém NDK bude zapojen do vznikající České digitální knihovny, Národního kulturního portálu Czechiana, evropského systému Europeana a World Digital Library. Projekt je navržen v partnerství Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny.
Napsali jsme o nich

Oblíbenou knihu kdykoliv a kdekoliv.

České knihovny jsou často kritizovány s ohledem na nedostatečný přístup k elektronickým zdrojům v porovnání se zahraničím. Limitujícími faktory jsou zde omezené rozpočty na získávání zahraničních zdrojů, pomalý postup digitalizace v ČR a také omezení daná platnou legislativou - především autorský zákon.

Velkým krokem kupředu bude projekt Národní digitální knihovny řešený ve spolupráci Národní knihovny ČR (NK ČR) a Moravské zemské knihovny v Brně (MZK). NK ČR a MZK jsou již po dlouhou dobu příjemci povinných výtisků, takže jejich spolupráce při realizace projektu umožní dosáhnout maximální úplnosti sbírky digitalizovaných dokumentů.

Digitalizace celkem 26 000 000 stran v době realizace projektu a zhruba stejného objemu v následujících pěti letech zajistí vyšší dostupnost zejména pro vzdálené uživatele, snadnější a operativnější služby a tím novou kvalitu poskytování knihovních služeb veřejnosti. Zpřístupnění národního kulturního dědictví a bohaté faktografie v něm obsažené bude hlavním přínosem projektu.

„Digitální dokumenty budou dostupné volně na internetu v těch případech, kdy to umožňuje autorský zákon. V ostatních případech budou pohotově k dispozici uživatelům v budově NK ČR i MZK bez čekání na expedici a uvolnění exempláře, který momentálně studuje jiný uživatel," vysvětluje Bohdana Stoklasová, koordinátorka projektu Národní digitální knihovna.

Kromě digitalizace analogových dokumentů (tištěných knih) je významnou prioritou i kvalitní podchycení, dlouhodobá ochrana a zpřístupnění nejefemérnějších dokumentů (český web). Jde o soubory publikované primárně a pouze v digitální podobě. "V průběhu trvání projektu bude podchyceno cca  4 000 000 00 těchto souborů," upřesňuje Stoklasová.

Potřebnost digitalizace fondů velkých knihoven vyplývá nejen z velkého zájmu veřejnosti o tuto službu s ohledem na obsažené informační i kulturní bohatství, ale i z nutnosti ochránit naše kulturní dědictví a přitom umožnit jeho co nejširší zpřístupnění veřejnosti.

Více informací