Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Národní digitální archiv

NDA.jpg Projekt je realizován v rámci výzvy č. 10 „Elektronizace služeb veřejné správy – digitalizace“  Integrovaného operačního programu. Smyslem  projektu je trvale a bezpečně uložit a zároveň rychle dohledat z jakéhokoliv místa několik desítek či možná stovek milionů digitálních archiválií shromážděných v Národním digitálním archivu (NDA). Vznik této infrastruktury významně pomůže subjektům veřejné správy i občanům, navíc jde o jeden z klíčových pilířů vládní strategie Smart Administration.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 10 - Elektronizace služeb veřejné správy – digitalizace
Realizátor Národní archiv 
Celkové náklady projektu 466 433 100 Kč
Přínosy projektu
  • Trvalé a bezpečné uložení archiválií;
  • Zpřístupnění archiválií veřejnosti z jakéhokoliv místa; 
  • Vyšší dostupnost i pro vzdálené uživatele;
  • Snadnější dohledatelnost a operativnější služby;
  • Vyšší kvalita poskytování služeb.
Obsah projektu Kromě značných časových úspor, zvýšení bezpečnosti dokumentů a sladění s dalšími projekty (CzechPoint, datové schránky atd.) se i značně sníží náklady na tisk a pořizování papíru, včetně nutnosti uskladnění stovek tun listinných materiálů. Odhady hovoří o úspoře přes 90 milionů korun ročně. Postupně dochází k budování hlavního a záložního pracoviště pro uložení digitálních archiválií, pořizovány jsou technologie pro jejich správu, vznikne archivní portál pro přístup a dokončuje se odpovídající metodika. Celý projekt je realizován za použití nejmodernějších a inovativních technologií a přispěje ke zvyšování kvalifikace a konkurenceschopnosti u dodavatelů služeb i zaměstnanců partnerů projektu.
Napsali jsme o nich

S nárůstem počtu elektronických dokumentů vzrostla i potřeba jejich dlouhodobého a bezpečného uchovávání.  Do konce roku 2013 vznikne v České republice Národní digitální archiv, kde budou trvale ukládány digitální archiválie pro potřeby veřejné správy a občanů. Projekt za necelých 467 milionů korun je financován z 85 procent z Integrovaného operačního programu, jehož vybrané oblasti má v gesci Ministerstvo vnitra ČR.

V současné době neexistuje v České republice žádný institut, který by umožňoval trvale uchovávat a zpřístupňovat archiválie v digitální formě. Postavení papírových a elektronických dokumentů na stejnou úroveň současnou legislativou klade vyšší nároky na kvalitu  péče o dokumenty po celou dobu jejich životního cyklu. „Zejména pak v období, kdy tyto dokumenty již neslouží pro běžnou činnost úřadu, ale mají být dlouhodobě uchovány pro budoucí využití kvůli jejich právní či historické hodnotě,“ popisuje situaci Jiří Bernas, manažer projektu Národního digitálního archivu. Situace se změní díky moderně vybavenému Národnímu digitálnímu archivu, který umožní digitální dokumenty (např. textové dokumenty, fotografie, databáze, tabulky, plány atp.) dlouhodobě, bezpečně a důvěryhodně uchovávat a zpřístupňovat.

Příprava projektu trvala sedm let. Časová a finanční investice se však bohatě vrátí, nemluvě o efektivnější státní správě,“ říká Jiří Bernas z Národního archivu. „Projekt NDA řeší závěr životního cyklu digitálních dokumentů a dlouhodobé uložení těch, které mají trvalou hodnotu. Bez digitálního archivu bychom museli digitální dokumenty před uložením do archivu stále tisknout,“ dodává Jiří Bernas.

Více informací