Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Na zlepšení právního a regulatorního prostředí přispívají strukturální fondy

Přiblížit veřejné služby občanům a vytvořit atraktivnější prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory je součástí cílů vládní strategie Smart Administration. K jejich naplnění přispívají také projekty zaměřené na zlepšení právního a regulatorního prostředí v České republice.

Jednou z nezbytných podmínek realizace vize tzv. chytré veřejné správy v ČR je vytvoření kvalitního institucionálního a právního prostředí. V takovém prostředí panuje vyšší míra spokojenosti občanů, lépe se daří rozvoji podnikatelských aktivit a narůstá zájem domácích i zahraničních investorů. Projekty podpořené ze strukturálních fondů se proto zaměřují také na oblast zkvalitnění legislativního procesu, posílení jeho transparentnosti a na zlepšení informovanosti občanů ČR o jejich právech a povinnostech.

Kvalitnější proces hodnocení dopadů regulace v ČR

Příkladem projektu zaměřeného na zlepšení regulatorního prostředí v ČR je projekt Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) Úřadu vlády České republiky. Cílem dvouletého projektu, který byl zahájen v listopadu 2012, je zkvalitnění legislativního procesu, a to zejména ve fázi zpracování tzv. hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhům právních předpisů. RIA zahrnuje soustavu analytických metod směřujících k systematickému hodnocení očekávaných socioekonomických přínosů a nákladů dopadů připravovaných návrhů právních předpisů. „Díky realizaci projektu RIA úředníci získají nové podpůrné nástroje a služby, které představují dosud postrádané nástroje pro provádění a zkvalitňování RIA zpracovávaných v České republice,“ vysvětluje Zuzana Kykalová z Úřadu vlády ČR a doplňuje výčet konkrétních přínosů projektu: „Zaměstnanci správních úřadů budou mít k dispozici e-learningový systém specializovaného vzdělávání spolu s elektronickými nástroji metodické podpory zpracovatelů RIA a interaktivní webovou platformu pro prezentaci dobré praxe a sdílení znalostí a zkušeností.“ Stovkám úředníků státní správy se realizací projektu nejen usnadní jejich každodenní legislativní práce, ale především prohloubí její kvalita. Projekt, který potrvá do listopadu 2014 a na který strukturální fondy přidaly více než 10 milionů korun v rámci výzvy 98 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, povede k vyšší efektivitě a celkové kvalitě výkonu činností státní správy související s legislativní činností.

„Neznalost zákona neomlouvá“

Dostupné, přehledné a srozumitelné právo … právě na tyto požadavky moderní veřejné správy se zaměřil projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů. Hlavním cílem projektu je vytvořit moderní systém pro přístup k právu a zároveň vytvořit podmínky pro zefektivnění jeho tvorby. Poptávka po projektu vyplynula především z potřeby reagovat na zásadní zvýšení komplexity právního řádu a na nezbytnou transparentnost jeho tvorby. Současné, již překonané postupy a nástroje tvorby, novelizace a vyhlašování práva, objem i složitost práva vedou k tomu, že není dostatečně naplňován předpoklad základní právní zásady „Neznalost zákona neomlouvá“, tedy povinnost státní moci umožnit občanům ČR neomezený a přehledný přístup k tomu, co je v daném čase platným a účinným právem. Díky realizaci projektu bude jednak posílena dostupnost a přehlednost platného práva (systém eSbírka), jednak zkvalitněna a zefektivněna jeho tvorba (systém eLegislativa). Právě v oblasti tvorby práva chybí moderní a specializované nástroje a v legislativním procesu tak vzniká množství legislativně-technických chyb. Systém eLegislativa zavede tvorbu, projednávání a schvalování práva prostřednictvím moderních elektronických nástrojů. Ty umožní systematickou práci s právnímpředpisem a vytvoří platformu pro sjednocování právní terminologie a pro důsledné provázání právních předpisů navzájem i s právem Evropské unie. Systém zavede přísnější pravidla tvorby odůvodnění právních předpisů, umožní efektivnější provádění RIA a posílí účast veřejnosti na legislativním procesu. Projekt, s jehož dokončením se počítá v roce 2015, realizuje Ministerstvo vnitra s podporou 450 milionů korun v rámci výzvy 15 Integrovaného operačního programu.

Financování rozvoje veřejné správy ze strukturálních fondů

Zprostředkující subjekt Ministerstva vnitra podpořil v rámci programového období 2007–2013 již celkem 617 projektů zaměřených na kvalitnější a transparentnější fungování veřejné správy. Prostřednictvím Integrovaného operačního programu přispěl na realizaci 58 projektů úřadů veřejné správy, dalších 559 podpořil z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Infobox

Regulace je základním prostředkem státu sloužícím k zajištění veřejných zájmů a jejich ochrany.

Regulací se rozumí soubor různých nástrojů, pomocí nichž vláda a zákonodárci ovlivňují chování jednotlivců nebo skupin.

Regulaci představují právní předpisy, které stanovují pravidla chování, ve státě uznaná za právně závazná, jejichž dodržování je vynutitelné veřejnou mocí.

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

PR článek ke stažení: