Otázka

Zadávací dokumentace

K výzvě č. 17 musí být přiložena Zadávací dokumentace (schválená) k jednotlivým VŘ v projektu. Je vytvořen "manuál", jak má Zadávací dokumentace vypadat?

Při zadávání veřejných zakázek (resp. tvorbě zadávací dokumentace) souvisejících s realizací projektu je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Při zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona, se příjemci řídí "Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona, v programovém období 2007-2013“, jejichž aktuální verze je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce výzvy.