Otázka

Publicita v době udržitelnosti projektu

Musím i v době udržitelnosti projektu dodržovat pravidla pro pro provádění propagačních a informačních aktivit? A v jakém rozsahu?

Požadavky na publicitu v době udržitelnosti projektu nejsou v dokumentech, kterými se musí příjemce dotace řídit explicitně definovány.  Obecně platí, že příjemce má povinnost zachovat výsledky projektu pět let od ukončení jeho realizace a zároveň musí prezentovat, že projekt podpořila EU. Proto musí být výsledky projektu označené, jak mu ukládá příručka pro žadatele a příjemce, a to i v době udržitelnosti.

Aktivity, vykonávané až v době udržitelnosti, musí označovat také, pokud se k nim v projektu zavázal, i když mu je EU nehradí, neboť jsou součástí schváleného a proplaceného projektu.