Otázka

Kvalifikace zaměstnance projektové kanceláře

Musí mít zaměstnanci projektové kanceláře určitou kvalifikaci pro svou pozici?

Protože projektová kancelář má sloužit jako podpora pro realizační týmy stávajících projektů, budou zaměstnanci projektové kanceláře zkušenými odborníky na danou problematiku (zkušenosti v projektovém, finančním řízení, oblasti evaluace a monitoringu projektů, veřejných zakázek, apod. – dle své specializace v realizačním týmu tohoto projektu).

Z tohoto vyplývá možnost realizace aktivit uvedených v bodě B odst. 3.2 výzvy C7 – vzdělávací aktivity musí probíhat v nadstavbových dovednostech, musí být dostatečně odůvodněny, musí být pro projekt nezbytné a efektivní a je třeba dodržovat omezení dále ve výzvě uvedená.

V oblasti vzdělávání v metodice operačních programů je třeba dávat pozor na duplicitu se školeními a konzultacemi, které realizují řídicí orgány a zprostředkující subjekty pro žadatele a příjemce. Tuto aktivitu v případě jejího zařazení do projektu je třeba náležitě zdůvodnit (např. proč nestačí samostudium metodik operačních programů a konzultace ze strany vyhlašovatelů výzev).