Otázka

Zapojení stávajících zaměstnanců do projektové kanceláře

Je možné do projektové kanceláře zapojit stávající zaměstnance resortu?

Ano, ale musí být dodržena podmínka stanovené v Metodice způsobilých nákladů (D5), že pokud je pracovník zapojen do realizace ESF projektu (resp. ESF projektů) je nutné zajistit, aby jeho úvazek byl maximálně 1,0 u daného zaměstnavatele (tj. součet veškerých úvazků zaměstnance u zaměstnavatele včetně případných DPP a DPČ nesmí překročit jeden pracovní úvazek).

V případě překročení této hranice bude jako způsobilý uznán jen takový náklad, který bude rozdílem mezi 1,0 a stávajícím úvazkem u zaměstnavatele (např. pokud bude mít zaměstnanec již 0,8 úvazku na resortu a pro projekt si bude nárokovat 0,5, pak způsobilý bude jen úvazek do výše 0,2).

Více informací naleznete v dokumentu Informace pro příjemce_Způsobilé výdaje RT zveřejněném u výzvy C7 na stránkách Odboru strukturálních fondů.