Otázka

Podíl kapitoly služeb v rozpočtu

Může být podíl kapitoly služeb hluboko pod hranicí 60 % způsobilých přímých výdajů projektu?

Pro strukturu rozpočtu v projektové žádosti platí, že podíl výdaje plynoucí z uzavřených smluv s dodavateli a z plnění vystavených objednávek nesmí u projektů vybíraných v rámci grantových výzev převýšit 60 % způsobilých přímých výdajů projektu (náklady na subdodávky žadatele i partnerů projektu). Je tedy stanovena pouze maximální hranice. Pokud bude mít žadatel kapitolu služeb např. 40 % a aktivity projektu si zajistí prací členů realizačního týmu, z hlediska metodiky OP LZZ to není problém. Platí ale, že hodnotitelé budou hodnotit, zda je rozpočet efektivní a zda jsou plánované aktivity projektu dostatečně zajištěny (v tomto případě tedy kvalita/odbornost realizačního týmu). Doporučujeme tedy projektovou žádost doplnit přílohou, ve které blíže popíšete a odůvodníte zajištění aktivit projektu.