Otázka

Limit na pořízení softwaru

Vztahuje se hranice 60 000 Kč na pořízení software na celou kapitolu rozpočtu, anebo na jednotlivé položky?

Hranice 60 000 Kč na pořízení softwaru se vztahuje na položky (zakoupenou 1 licenci). Platí ale omezení celé kapitoly Zařízení a vybavení, která nesmí přesáhnout 20 % z celkových způsobilých přímých výdajů projektu. Blíže viz Metodika způsobilých výdajů (D5), kap. 2.3.:

Neodpisovaný nehmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč za položku – např. software s pořizovací cenou do 60 000 Kč a případný leasing těchto položek).