Otázka

Nepřímé náklady

Je možné se vzdát nepřímých nákladů?

Není. Nepřímé náklady budou vždy příjemci propláceny dle stanoveného procenta z uznatelných přímých nákladů projektu. Nepřímé náklady, pokud je příjemce případně nevyčerpá během realizace projektu, se nevrací. Příjemce si je převede do svého účetnictví.

Protože se nepřímé náklady nedokládají ke kontrole poskytovateli podpory účetními doklady, doporučujeme si položky v účetnictví, které příjemce zahrne do nepřímých nákladů označit tak, aby byly od přímých nákladů filtrovatelné. Blíže také kap. 5.2 Příručky pro příjemce:

  • V případě grantových projektů aplikujících nepřímé náklady nejsou výdaje spadající do nepřímých nákladů dokládány účetními doklady. Základem pro určení paušální sazby nepřímých nákladů jsou skutečně vynaložené a příjemcem pomocí účetních dokladů náležitě doložené přímé náklady po odečtení výdajů na křížové financování.