Otázka

Způsobilost žadatele

a)    Jaké organizační složky státu mohou být způsobilými žadateli ve výzvě č. B6 (odrážka 2 bodu 3.4 Výzvy)?

b)    Je samostatná obec způsobilým žadatelem?

c)    Je oprávněným žadatelem mikroregion, místní akční skupiny apod.?

ad a) Oprávnění žadatelé z řad organizačních složek státu dle výše uvedené odrážky jsou taxativně vymezeny přílohou č. 2 výzvy č. B6. Způsobilými žadateli jsou tedy pouze subjekty uvedené v příloze č. 2.

ad b) NENÍ. Způsobilým žadatelem je dle třetí odrážky bodu 3.4 výzvy č. B6 pouze svazek, asociace nebo sdružení ÚSC, nikoli ÚSC samostatně.

ad c) Výzva č. B6 je zaměřena na podporu individuálních projektů, které mají systémový charakter a jsou primárně zaměřeny na podporu rozvoje národních politik. Systémový a nadregionální charakter projektu je více rozveden v části Další podmínky a omezení výzvy (str. 4 Výzvy), které udávají nutnost pokrytí min. území 3 krajů alespoň jednou z aktivit/témat projektu. Svazek, asociace nebo sdružení ÚSC je způsobilým žadatelem výzvy č. B6 pouze za podmínky splnění výše uvedených kritérií, přičemž tyto podmínky musí splnit již přímo žadatel (nikoli prostřednictvím zapojení partnerů).