Otázka

Způsobilost výdajů na dotační management

Jsou způsobilým výdajem rovněž výdaje na dotační management – zejména ve smyslu výběru dotační agentury, která by zabezpečila podání žádosti a administraci projektu v jeho průběhu?

U grantových projektů se za způsobilé výdaje považují pouze ty výdaje, které vznikly až po uzavření Právního aktu o poskytnutí podpory během období, které je v tomto právním aktu definováno. Náklady na agenturu, která vytvořila žádost tedy způsobilé nejsou a žadatel je hradí ze svých zdrojů.

Agentura, která projektovou žádost připravila, se však na základě metodiky D 9 nemůže podílet na administraci (viz předchozí bod FAQ).

Administrace projektu v průběhu realizace bude spadat buď:

  • do osobních nákladů – v případě, že zaměstnanec zabezpečující administraci projektu bude v pracovním vztahu se žadatelem (včetně DPP a DPČ);
  • kapitoly Nákup služeb – v případě, že administrace bude zajištěna externí firmou à upozornění: na základě zkušeností z realizace je dobré administraci projektu zajistit z interních zdrojů příjemce, neboť při stanovených omezeních na nákup služeb je dále obtížné zaplnit kapitolu Osobní náklady (20% výdajů).