Otázka

Obec jako žadatel ve výzvě 89

Může být žadatelem pouze obec s rozpočtem více než 30 mil. Kč? Ovlivní velikost či rozpočet úřadu (žadatele) bodové hodnocení žádosti o dotaci?

Ne, není to podmínkou, ovšem žadatel musí zvážit, zda bude projekt v rámci rozpočtu města (ÚSC s nízkým rozpočtem) ufinancovatelný.

Velikost obce/ rozpočet úřadu v zásadě nepředstavují vlivná kritéria hodnocení. Při věcném hodnocení však může externí hodnotitel vyhodnotit nízký rozpočet ÚSC jako riziko projektu; ÚSC s nízkým rozpočtem musí zvážit, zda je pro ně případná realizace projektu ufinancovatelná, zejména v případě, pokud při v průběhu realizace dojde k nečekaným výdajům (např. neuznatelné výdaje, chyby v procesu realizace, nesoulad..).