Otázka

Způsobilost/nezpůsobilost výdajů

Jaké jsou způsobilé a nezpůsobilé výdaje?

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje se liší v rámci jednotlivých oblastí intervence, blíže viz konkrétní Příručka pro žadatele a příjemce. Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy:

  • hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
  • účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu).

Způsobilé výdaje musí:

  • být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
  • být vynaloženy nejdříve po 1. lednu 2007 (realizace projektu nesmí být ke dni podání žádosti ukončena).

Každý způsobilý výdaj, patřičně doložený průkaznými účetními či daňovými doklady, lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát, tzn., že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v jiném dotačním programu financovaném z veřejných zdrojů.