Otázka

Minimální požadavky publicity

Jaké minimální požadavky vyplývající z publicity musí příjemce v rámci každého projektu podporovaného z OP LZZ splnit?

Těmito požadavky jsou:

  • dodržování povinného minima publicity OP LZZ;
  • označení školicích místností projektu a všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného minima publicity OP LZZ;
  • vložení stručné prezentace projektu na webové stránky  www.esfcr.cz.

Uvedený výčet představuje minimální povinnou publicitu každého projektu, jejíž dodržování bude předmětem kontrol. Nesplnění závazného balíčku bude považováno za závažné nedodržení pravidel publicity a porušení rozpočtové kázně a bude sankcionováno ve smyslu příslušných ustanovení právního aktu o poskytnutí podpory. Příjemce může v rámci publicity projektu realizovat i další aktivity v závislosti na obsahovém zaměření projektu a jeho velikosti.