Otázka

Povinnosti příjemce podpory

Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat publicitu projektu spolufinancovaného z ESF?

Požadavek na informování veřejnosti o projektech podpořených z fondů Evropské unie je stanoven v Nařízení Evropské komise č. 1828/2006. Na toto nařízení navazují 3 důležité manuály určující pravidla informování a propagace projektu:

  • Manuál pro publicitu OP LZZ, který stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OP LZZ;
  • Manuál vizuální identity ESF v ČR, který určuje zásady správného používání loga ESF a vlajky EU;
  • Manuál vizuální identity OP LZZ, který určuje zásady správného používání loga OP LZZ.

Všechny tyto manuály jsou dostupné v záložce Publicita -> OP LZZ.