Otázka

Označení materiálů a dokumentů

Které dokumenty, materiály a předměty je potřeba označit logy?

Na všech informačních, školicích a propagačních materiálech musí být umístěna kompletní povinná publicita IOP:

-        letáky, brožury, publikace,

-        propagační předměty,

-        webové stránky projektu (v současné době jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro informování veřejnosti),

-        prezenční listiny, pozvánky, prezentace, certifikáty,

-        hlavičkový papír (písemná korespondence spojená s projektem),  

-        smlouvy, zadávací dokumentace,

-        šanony a desky s dokumenty spojenými s projektem (lze např. samolepkou)

a další materiály vztahující se k projektu.

  • Výjimku tvoří dokumenty, do kterých nelze loga z technických důvodů vložit (strojově generovaná faktura, objednávka atp.). Na fakturách je ale třeba uvést minimálně číslo projektu, viz Příručka pro žadatele a příjemce konkrétní výzvy.
  • Loga dále není třeba uvádět na kancelářských potřebách (např. „košilky“ k účetním dokladům, interní žádanky na nákup věcí nebo služeb) pro běžnou administrativu.
  • Povinná loga musí být umístěna minimálně na přední straně tištěných materiálů.

Dále musí být povinnými logy označeny všechny školicí místnosti (tedy místnosti, které navštěvují účastníci projektu) a vybavení spolufinancované z IOP – označení musí být dostatečně velké, dobře viditelné a čitelné (větší cedule, plakát, roll-up, samolepka atp.). Označena by měla být také místní kancelář realizace projektu apod.