Nalezené otázky

1 2 3 4      ››

Formuláře, vzory dokumentů, návody - grantové projekty

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce (OP LZZ - Grantové projekty). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit, vzorové příklady vyplnění příloh monitorovací...

Finanční vypořádání dotace

Je nutné v rámci finančního vypořádání převést zpět na účet kraje nevyčerpané finance v rámci projektu? Pokud tak učiníme, budou nám poukázány zpět, abychom mohli realizovat projekt a proplácet výdaje?

Vypořádání dotace podle vyhlášky 52/2008 Sb. (§ 2) se provádí do konce roku, kdy byl projekt ukončen (= ukončeno jeho financování), resp. v termínu daném touto vyhláškou pro rok, kdy byl projekt ukončen. Je-li např. Váš projektu podle harmonogramu ukončen 30.6.2012,...

Postup finanční spoluúčasti

Jak probíhá spolufinancování projektu ze strany příjemce dotace? Děje se tak průběžně při každé platbě či vydá celou částku odpovídající 15% spoluúčasti ihned na začátku projektu nebo až po jeho skončení? 

Příjemce dotace se bude na financování projektu podílet 15% spoluúčastí průběžně při každé žádosti o platbu.

Průběžné proplácení nákladů projektu

Budou náklady projektu propláceny průběžně? Je to tak, že 1x za 6 měsíců budeme moci předložit společně s monitorovací zprávou žádost o platbu?

První dvě zálohové platby budou zaslány za podmínek specifikovaných v Příručce D2 tedy v Příručce pro Příjemce finanční podpory (viz Desatero OPLZZ). V případě dalších plateb platí, že 1x za 6 měsíců bude příjemcem předložena společně s monitorovací zprávou...

Výše první zálohy

Pokud bude probíhat předfinancování formou zálohy, v jaké výši bude první záloha?

První záloha bude ve výši 20 % z prostředků připadajících na SF EU (tzn. z 85 % části celkových odsouhlasených způsobilých výdajů projektu).

Je způsobilým výdajem ve výzvě benchmarking?

Je způsobilým výdajem ve výzvě benchmarking, certifikace podle IPMA nebo získání certifikátu ISO?

Ano, tyto výdaje, pokud budou dobře provázány s klíčovými aktivitami a bude zdůvodněna jejich potřebnost, jsou způsobilým výdajem ve výzvě 53.

Vzdělávání zaměřené na jazyky

Lze jako „průřezovou aktivitou“ do projektu zahrnout vzdělávání zaměřené na jazyky u vybraných zaměstnanců orientované např. na zlepšení komunikace s partnerskými organizacemi v zahraničí, přípravu projektů z Komunitárních programů, prezentaci ORP v zahraničí aj. spojené i s případnou jazykovou stáží (jazykovým kurzem) v zahraničí? Lze to takto zahrnout do projektu, případně vyčlenit jazykové vzdělávání jako samostatnou aktivitu?

Ne. Školení v oblasti jazykové vybavenosti zaměstnanců není touto výzvou podporováno. Školení lze v rámci této výzvy tematicky zaměřit pouze na oblasti podpory A až F.

Vzdělávání v oblasti IT

Rádi bychom do projektu zahrnuli vzdělávání v oblasti IT navázané jako „průřezové vzdělávání“ v rámci zavádění procesního a projektového řízení v úřadu či příspěvkových organizací. Jde tato aktivita zahrnout do projektu? Vybraní účastníci by byli vzdělávání v konceptu ECDL (European Computer Driving Licence). Případně bychom toto vyčlenili v projektu jako samostatnou aktivitu.

Ne. Školení v oblasti IT není touto výzvou podporováno. Školení lze v rámci této výzvy tematicky zaměřit pouze na oblasti podpory A až E.

Projekty zaměřené na strategické plánování

Lze do této aktivity zařadit i zpracování odvětvových koncepcí? Např. koncepce rozvoje lidských zdrojů pracovníků jednotlivých krajských úřadů?

Ano. Oblast podpory je určena pro projekty směřující ke zkvalitnění strategického plánování a tvorbu zásadních koncepcí rozvoje daného samosprávného celku, jejichž předpokládaný výstup je popsán ve výzvě. Zpracování dílčích koncepcí lze v projektu zahrnout pouze...

Obsah aktivity F

V rámci aktivity F) je uvedeno: "Projekty ke vzdělávání ve výše uvedených pěti oblastech - musí účastníky připravit na realizaci výše definovaných kategorií projektů nebo musí tematicky obsahovat minimálně principy či standardy výše uveden." Je možné to chápat oběma níže uvedenými způsoby? 1) Předmětem projektu bude např. implementace principů projektového řízení do organizace (její části), pro tyto účely projde část zaměstnanců školením zaměřené na projektové řízení (vše samozřejmě dle platných norem a standardů). 2) Předmětem projektu bude pouze školení v projektovém řízení dle uvedených standardů, a to bez implementace do organizace. Je možný obojí výklad věcného zaměření projektů?

Ano. Do implementace principů projektového řízení lze zahrnout vyškolení zaměstnanců, kteří budou s novým systémem řízení organizace pracovat.


1 2 3 4      ››