Nalezené otázky

1 2 3 4 5      ››

Publicita v době udržitelnosti projektu

Musím i v době udržitelnosti projektu dodržovat pravidla pro pro provádění propagačních a informačních aktivit? A v jakém rozsahu?

Požadavky na publicitu v době udržitelnosti projektu nejsou v dokumentech, kterými se musí příjemce dotace řídit explicitně definovány.  Obecně platí, že příjemce má povinnost zachovat výsledky projektu pět let od ukončení jeho realizace a zároveň musí...

Formuláře, vzory dokumentů, návody

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce  (IOP). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit a další užitečné informace pro příjemce.

Způsobilost/nezpůsobilost výdajů

Jaké jsou způsobilé a nezpůsobilé výdaje?

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje se liší v rámci jednotlivých oblastí intervence, blíže viz konkrétní Příručka pro žadatele a příjemce. Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a...

Povinnosti příjemce, pokud náklady na projekt činily méně jak 500 000 EUR

Jaké povinnosti má příjemce, pokud náklady na projekt hrazené z veřejných prostředků činily méně jak 500 000 EUR?

Označit hmotné výstupy projektu: symbolem Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu, symbolem Integrovaného operačního programu (logo), informací o finanční...

Označení pořízeného softwaru

Jak označit pořízený software prvky povinné publicity, když má nehmotný charakter?

Prvky povinné publicity by měly být zakomponovány přímo v daném softwaru, zejména pokud se jedná o software vytvářený na zakázku. Pouze v případech, kdy to není možné, je nutné označit povinnou publicitou počítač, na kterém je tento software...

Zadávací dokumentace x výzva k podání nabídek

Jaký je rozdíl mezi zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídek?

Obecně platí, že Výzva k podání nabídek obsahuje všechny relevantní informace a zadávací dokumentace pak tyto informace rozvádí. U veřejných zakázek malého rozsahu platí, že Výzva k podání nabídek musí být zpracována vždy, vypracování zadávací...

Jak prokazovat publicitu

Jak nejlépe prokazovat publicitu projektu?

Příjemce je povinen uchovávat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly. Doporučujeme proto pořizovat záznamy všech informačních a propagačních opatření, např. fotografie velkoplošného reklamního panelu, vzorek vytištěného inzerátu, záznam...

Označení eletronických materiálů

Jaká pravidla musí splňovat elektronické materiály (např. webové stránky)?

Elektronické materiály jako jsou webové stránky, prezentace, databáze, newslettery, apod., musí být označeny symbolem Evropské unie, symbolem IOP a odkazem na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídicího orgánu...

Označení faktury

Může být označení účetních dokladů číslem projektu a názvem operačního programu na originál faktury příjemce provedeno až dodatečně nebo tento text musí být na faktuře již od dodavatele?

Označení se může provést dodatečně (např. razítkem, textem).

Označení digitalizovaných dokumentů

Jak označit jednotlivé dokumenty, které byly díky dotaci digitalizovány?

Jednotlivé dokumenty není třeba označovat, postačí vyrobit ceduli s povinnou publicitou a textem, že digitalizovaná data uložená na xxxx, byla financována prostřednictvím EU a ERDF.


1 2 3 4 5      ››