Nalezené otázky

‹‹      1 2 3 4

Změna v projektu

Kdy musím oznámit změnu v projektu?

Vyplněný formulář Oznámení o změně v projektu musí být doručen poskytovateli dotace nejpozději v den, kdy má k předpokládané změně dojít.

ISPROFIN – závěrečné vyhodnocení akce

Kde najdu termín odevzdání ZVA (závěrečné vyhodnocení akce) a kolik času mám na její vypracování.

Termín ZVA bývá zpravidla uveden na právním aktu (Stanovení výdajů/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dopis ředitele OSF).

ISPROFIN – předkládání závěrečného hodnocení akce

ZVA předkládá OSS správci programu a současně OSF MV? Kdo ukončí akci v EDS – SMVS?

Se ZVA pracuje zejména poskytovatel dotace, tedy ta OSS, která má danou akci ve svém resortním ISPROFINU (EDS/SMVS). Pro OSF MV je důležitá závěrečná monitorovací zpráva.

Přesun finančních prostředků mezi položkami

Lze přesunout finanční prostředky v rámci položky Osobní výdaje? Např. z  položky Platy na položku Ostatní osobní náklady a dále je využít na odměny v projektovém týmu nebo na práci přesčas?

V rámci položky rozpočtu Osobní výdaje je možno provést přesun mezi položkami Platy a Ostatní osobní výdaje. Změnu v rámci položky rozpočtu je třeba oznámit OSF na formuláři Oznámení o změně v projektu neprodleně a zároveň ji zapracovat do Monitorovací...

Uchování projektové dokumentace

Po jakou dobu mám povinnost uchovávat projektovou dokumentaci po skončení projektu?

Dokumenty je nutné uchovávat min. d o 31. 12. 2021, případně déle u dokumentů, u kterých tak stanovuje česká legislativa.

ISPROFIN – osobní náklady

Musí být osobní náklady projektu součástí registrace akce (EDS/SMVS)? Z čeho toto vychází?

Ano, pokud projekt počítá s osobními náklady, je nutné je zahrnout i do systému programového financování (EDS/SMVS). Registrační list akce / registrace akce musí odpovídat rozpočtu projektu.

Je Příručka pro žadatele a příjemce závazná?

Je Příručka pro žadatele a příjemce závazná?

Ano, text Příručky popisuje základní informace k podání a realizaci projektu. Přesné podmínky čerpání dotace jsou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výběr dodavatelů

Jak mám postupovat při výběru dodavatelů?

Výběru dodavatele se věnuje kapitola 12.5 Příručky pro žadatele a příjemce. Podrobnou metodiku pro zadávání veřejných zakázek u projektů financovaných ze zdrojů EU vydalo MMR.

Pověření pro nositele projektu

Jak správně napsat pověření pro nositele projektu?

Vzor pověření je dostupný ke stažení zde: http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/1-1-rozvoj-informacni-spolecnosti-ve-verejne-sprave-3-kolo .


‹‹      1 2 3 4