Nalezené otázky

‹‹      1 2 3 4      ››

Vznik povinnosti provádět publicitu

Kdy vzniká povinnost provádět publicitu?

Pravidla publicity pro příjemce jsou závazná od vydání řídicího dokumentu (Právního aktu).

Nařízení č.1828/2006

Jaké povinnosti vyplývají z Nařízení č.1828/2006?

povinnost informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU – dodržovat povinné minimum publicity povinnost poskytnout souhlas se začleněním na veřejně přístupný

Dokumenty a pravidla

Jakými dokumenty se řídí pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit?

Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Logo manuál IOP (určuje zásady správného používání loga IOP a vlajky EU)

Program za období 2008 - 2012

V rámci programů v EDS - SMVS (př. 112210) za období 2008 – 2012 dle vyhl. 560 ve znění 11/2010, Pokynu MF nelze zahájit akci (projekt), která nekončí do 31. 12. 2012. Jak ale postupovat, pokud bude projekt realizován do r. 2013?

Příjemce, který má schválen tento program (tj. do 31.12.2012), by měl zažádat o změnu programu a jeho prodloužení do 31.12.2014.

Způsob realizování neinvestičních nákladů

Jsou-li součástí projektu IOP mzdové náklady, popř. jiné neinvestiční náklady mimo programové financování – jakým způsobem mají být realizovány – mimo EDS - SMVS? Stanovení se vydává pouze pro programové financování z EDS - SMVS.

Pokud projekt počítá s osobními či jinými neinvestičními náklady, je nutné je zahrnout i do systému programového financování (EDS/SMVS). Registrační list akce musí odpovídat rozpočtu projektu. Financování mimo EDS - SMVS není možné.

Rozšíření realizačního týmu

Rozšíření realizačního týmu o nové pozice – jedná se o podstatnou změnu? Pokud ano, o kolik pozic lze toto rozšíření udělat? Samozřejmě navýšení pozic bude dobře zdůvodněno a nedojde k navýšení nákladů.

V případě, že nedojde k navýšení mzdových nákladů, jde o nepodstatnou změnu v projektu, kterou je nutné zdůvodnit. Počet členů týmu není stanoven, tým by měl zajistit všechny činnosti nutné pro úspěšnou realizaci projektu.

Individuální údaje zaměstnanců

Jakým způsobem se vykazují osobní výdaje s ohledem na ochranu osobních údajů v souvislosti s předkládáním Rozpisu mzdových nákladů obsahující individuální údaje zaměstnanců?

Zpracování po jednotlivých pracovnících zůstane a do Monitu se uvede pouze souhrnná Rekapitulace mzdových výdajů, pracovníci, kteří toto budou zpracovávat, budou postupovat dle zákona 101/2000 o ochraně osobních údajů, čímž se zajistí, aby nedošlo ke zneužití...

Převod práva užívání

V rámci projektu bude pořízena část techniky pro organizace resortu. Je možné provést převod práva užívání této techniky na jednotlivé organizace v průběhu etapy před vyhodnocením? (Technika musí být zprovozněna v průběhu projektu ne až po něm a z časového hlediska vychází hodnocení etapy až po inventarizaci v roce 2010.) Pokud by převod v průběhu etapy nebyl možný – jak postupovat?

Ano, převod techniky je možný i v průběhu etapy. Převod je možný pouze na základě předchozího souhlasu OSF MV. Příjemce dotace musí zajistit, že organizace, které převezmou majetek, budou plnit povinnosti příjemce, např. umožňovat kontroly, archivovat dokumenty,...

Zaměstnanci mimo projektový tým

Jak je možno platit zaměstnance, např. mzdovou účetní nebo finanční účetní, které nejsou členy projektového týmu, ale zpracovávají dokumenty týkající se schválených projektů?

V rámci projektu je možno financovat pouze výdaje na pracovníky, kteří jsou schváleni v projektovém týmu.

Změna harmonogramu projektu

Je možné upravit harmonogram projektu a jak při tom postupovat?

Ano, je to možné. K nastavení nového harmonogramu použijte Oznámení o změně v projektu, která je přílohou výzvy. Je nezbytné změnu řádně zdůvodnit, včetně přijatých opatření, aby dále nedocházelo ke změnám harmonogramu. Při návrhu změny...


‹‹      1 2 3 4      ››