Nalezené otázky

1 2 3      ››

Zadávací řízení - povinnosti žadatele

V době vyhlášené výzvy budeme provádět činnosti spojené s výběrovým řízením veřejné zakázky. Máme povinnost tuto skutečnost hlásit Odboru strukturálních fondů? Budete nutná účast zástupců OSF?

Povinnost dodržovat pravidla IOP, včetně povinností vůči ZS MV, vzniká žadateli již v okamžiku podání projektové žádosti. Ve výzvě IOP č. 17 se jedná o povinnost týkající se předkládání dokumentací ke kontrole, zejména zadávacích. Do doby podání projektové...

Zadávací dokumentace

K výzvě č. 17 musí být přiložena Zadávací dokumentace (schválená) k jednotlivým VŘ v projektu. Je vytvořen "manuál", jak má Zadávací dokumentace vypadat?

Při zadávání veřejných zakázek (resp. tvorbě zadávací dokumentace) souvisejících s realizací projektu je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Při zadávání...

Podporované aktivity

Jaké jsou podporované aktivity ve výzvě č. 17 IOP?

Podporované jsou aktivity podle programového dokumentu IOP, resp. Usnesení vlády č. 536/2008 (Seznam strategických projektů SA): 1a) vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně...

Oprávnění žadatelé

Kdo je oprávněným žadatelem ve výzvě č. 17 IOP?

Oprávněnými žadateli jsou: ústřední orgány státní správy organizační složky státu jimi zřizované organizační složky státu a příspěvkové organizace Oprávněnými žadateli nejsou: státní fondy,...

Osobní náklady

Ve výzvě IOP - č. 17 je uvedeno, že osobní náklady nejsou uznatelné. Znamená to, že nelze hradit náklady na mzdy zaměstnanců příjemce dotace, kteří tvoří projektový tým a projekt připravují a realizují?

Osobní náklady jsou v dané výzvě charakterizovány jako nezpůsobilé , tzn. včetně mzdových nákladů.

Povinnosti příjemce v rámci publicity

Jaké jsou povinnosti příjemce při provádění informačních a propagačních aktivit?

1) Pokud náklady projekty hrazené z veřejných prostředků činily více než 500 000 EUR a projekt spočíval ve financování infrastruktury nebo stavebních prací, musí příjemce nejpozději do 6 měsíců po ukončení realizace projektu umístit dobře viditelnou a...

Označení pořízeného softwaru

Jak označit pořízený software prvky povinné publicity, když má nehmotný charakter?

Prvky povinné publicity by měly být zakomponovány přímo v daném softwaru, zejména pokud se jedná o software vytvářený na zakázku. Pouze v případech, kdy to není možné, je nutné označit povinnou publicitou počítač, na kterém je tento software...

Jak prokazovat publicitu

Jak nejlépe prokazovat publicitu projektu?

Příjemce je povinen uchovávat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly. Doporučujeme proto pořizovat záznamy všech informačních a propagačních opatření, např. fotografie velkoplošného reklamního panelu, vzorek vytištěného inzerátu, záznam...

Označení eletronických materiálů

Jaká pravidla musí splňovat elektronické materiály (např. webové stránky)?

Elektronické materiály jako jsou webové stránky, prezentace, databáze, newslettery, apod., musí být označeny symbolem Evropské unie, symbolem IOP a odkazem na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídicího orgánu...

Označení faktury

Může být označení účetních dokladů číslem projektu a názvem operačního programu na originál faktury příjemce provedeno až dodatečně nebo tento text musí být na faktuře již od dodavatele?

Označení se může provést dodatečně (např. razítkem, textem).


1 2 3      ››