Nalezené otázky

‹‹      1 2

Povolené klíčové aktivity

Lze mezi klíčové aktivity projektu zařadit administraci a projektové řízení?

ANO, klíčová aktivita administrace projektu/řízení projektu/management je standardní součástí projektové žádosti.

Hrazení nákladů na pracovníka administrace z projektu

Je možné z projektové kanceláře hradit zaměstnance, který vykonává administraci projektu?

Z rozpočtu projektu ve výzvě C7 mohou být hrazeni pouze administrátoři tohoto projektu a dále pak samotní zaměstnanci projektové kanceláře. Není možné zařadit do projektu náklady na zaměstnance, kteří budou vykonávat administraci ostatních, tzv....

Kde používat loga

Kde všude je třeba loga povinného minima publicity OP LZZ používat?

Povinná loga je obecně třeba používat na všech dokumentech spojených s projektem (minimálně na přední straně) a na materiálech/předmětech hrazených z projektu, nemusí být ale úplně všude. ANO : smlouvy,...

Povinné minimum publicity OP LZZ

Co je povinné minimum publicity OP LZZ?

Povinné minimum publicity OP LZZ je několik prvků (log), které musí příjemce používat:   a)...

Od kdy označovat dokumenty

Kdy vzniká povinnost označovat dokumenty povinným minimem publicity?

Grantové projekty - povinnost označovat dokumenty povinným minimem publicity vzniká až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud jde o výběrové řízení, tak na související dokumentaci loga být musí i před vydáním právního aktu, pokud mají být výdaje...

Prezentace projektu na webu ESF

Kdy mají příjemci prezentaci svého projektu na web ESF vkládat?

Přesný termín není stanoven, ale v ideálním případě by měl příjemce vložit prezentaci projektu na web (

Minimální požadavky publicity

Jaké minimální požadavky vyplývající z publicity musí příjemce v rámci každého projektu podporovaného z OP LZZ splnit?

Těmito požadavky jsou: dodržování povinného minima publicity OP LZZ ; označení školicích místností projektu a všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného...

Povinnosti vyplývající z Nařízení č. 1828/2006

Jaké povinnosti vyplývají z Nařízení č.1828/2006 ?

Povinnosti vyplývající z nařízení č. 1826/2006 jsou následující: informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU - dodržovat povinné minimum publicity; ...

Povinnosti příjemce podpory

Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat publicitu projektu spolufinancovaného z ESF?

Požadavek na informování veřejnosti o projektech podpořených z fondů Evropské unie je stanoven v Nařízení Evropské komise č. 1828/2006. Na toto nařízení navazují 3 důležité manuály určující pravidla informování a propagace projektu: ...


‹‹      1 2