Nalezené otázky

1 2      ››

Výzva k projektové kanceláři v 2014+

Bude v novém programovém období 2014+ realizována výzva podobného charakteru?

Připravovaný Operační program Zaměstnanost je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, proto doporučujeme sledovat stránky www.esfcr.cz a  www.strukturalni-fondy.cz , na kterých...

Analýza potřebnosti projektu

V jaké struktuře má být povinná příloha výzvy Analýza potřebnosti projektu?

Tato příloha slouží k získání bližších informací o rozsahu předmětných projektů vůči velikosti a zaměření pracovního týmu projektové kanceláře. V případě nárokování si odborníků na nové projekty je nutné vědět, kolik takovýchto nově...

Zařízení a vybavení projektové kanceláře

Je možné pořídit z výzvy zařízení a vybavení projektové kanceláře?

Ano. Musí být ale dodrženy max. limity pro ceny a specifikace uvedené v tabulce Obvyklých cen zařízení , kterou naleznete u...

Stanovení jednotkových cen

Jakým způsobem mají být stanoveny jednotkové ceny?

Veškeré jednotkové ceny musí být podloženy způsobem jejich stanovení – tj. v případě služeb proveďte průzkum trhu, který přiložte k Vaší žádosti, v případě osobních nákladů a nákupu zařízení a vybavení vycházejte...

Suprerhrubá mzda

Platí i v této výzvě pojem superhrubá mzda?

Ano, do rozpočtu, kap. Osobní náklady, uvádějte u pracovních smluv mzdy v podobě hrubé měsíční mzdy/platu vč. zákonných odvodů – při stanovení jejich výše se řiďte tabulkou Obvyklé mzdy a platy , kterou naleznete na stránkách Odboru...

Prokazování mezd

Jakým způsobem budou ve výzvě C7 prokazovány mzdy? Jaké doklady bude nutno doložit?

Informace naleznete v Pokynech pro vyplňování Monitorovací zprávy (D10), str. 100: pracovní smlouvy/dohody včetně všech příloh, pracovní výkazy, rozpis mzdových nákladů (příloha č. 5 MZ), mzdové listy, výpisy z bankovního účtu dokazující...

Kvalifikace zaměstnance projektové kanceláře

Musí mít zaměstnanci projektové kanceláře určitou kvalifikaci pro svou pozici?

Protože projektová kancelář má sloužit jako podpora pro realizační týmy stávajících projektů, budou zaměstnanci projektové kanceláře zkušenými odborníky na danou problematiku (zkušenosti v projektovém, finančním řízení, oblasti evaluace a monitoringu projektů,...

Výběrové řízení na pozice v realizačním týmu

Je nutné vypisovat výběrové řízení na pozice obsahované v rámci realizačního týmu?

Na pozice obsazované v rámci realizačního týmu se bude příjemce řídit interními pravidly pro výběr zaměstnanců.

Zohlednění Služebního zákona ve smlouvách se zaměstnanci

Má být ve smlouvách nově přijatých zaměstnanců v rámci výzvy zohledněn nový Služební zákon?

Protože projektová kancelář musí být včleněna do organizační struktury daného resortu, platí pro všechny její zaměstnance stejná pravidla jako pro ostatní zaměstnance resortu.

Zapojení stávajících zaměstnanců do projektové kanceláře

Je možné do projektové kanceláře zapojit stávající zaměstnance resortu?

Ano, ale musí být dodržena podmínka stanovené v Metodice způsobilých nákladů (D5), že pokud je pracovník zapojen do realizace ESF projektu (resp. ESF projektů) je nutné zajistit, aby jeho úvazek byl maximálně 1,0 u daného zaměstnavatele (tj. součet veškerých...


1 2      ››