Nalezené otázky

1 2      ››

Pořízení ICT

Je možné v rámci výzvy č. C4 pořizovat ICT?

Výzva č. C4 je výzvou neinvestiční, veškeré zařízení a vybavení zakoupení z projektu se musí pohybovat v limitech stanovených metodikou OP LZZ pro neinvestice (viz metodika D5, kap. 2.3): Neodpisovaný hmotný majetek (do této...

Obsazování pozic v realizačním týmu

Je nutno na pozice v realizačním týmu vyhlašovat výběrové řízení?

Není. Pozice RT je možné obsadit i interně.  V případě uzavírání nové smlouvy se stávajícím zaměstnancem ale upozorňujeme na pravidlo stanovené v Metodice způsobilých výdajů D5:  Pracovní úvazky zaměstnance se...

Strategie na podporu zaměstnanosti

Bude ve výzvě C4 podpořen projekt zaměřený na vytvoření strategie na podporu zaměstnanosti v kraji?

Ano. Tato aktivita spadá pod bod C podporovaných aktivit výzvy C4.

Podíl kapitoly služeb v rozpočtu

Může být podíl kapitoly služeb hluboko pod hranicí 60 % způsobilých přímých výdajů projektu?

Pro strukturu rozpočtu v projektové žádosti platí, že podíl výdaje plynoucí z uzavřených smluv s dodavateli a z plnění vystavených objednávek nesmí u projektů vybíraných v rámci grantových výzev převýšit 60 % způsobilých...

Limit na pořízení softwaru

Vztahuje se hranice 60 000 Kč na pořízení software na celou kapitolu rozpočtu, anebo na jednotlivé položky?

Hranice 60 000 Kč na pořízení softwaru se vztahuje na položky (zakoupenou 1 licenci). Platí ale omezení celé kapitoly Zařízení a vybavení, která nesmí přesáhnout 20 % z celkových způsobilých přímých výdajů projektu. Blíže viz Metodika...

Nepřímé náklady

Je možné se vzdát nepřímých nákladů?

Není. Nepřímé náklady budou vždy příjemci propláceny dle stanoveného procenta z uznatelných přímých nákladů projektu. Nepřímé náklady, pokud je příjemce případně nevyčerpá během realizace projektu, se nevrací. Příjemce si je převede do...

Kdo patří mezi podpořené osoby

Je možné do indikátoru Počet podpořených osob (07.41.00) zahrnout i zaměstnance úřadu, kteří se budou řídit projektem vytvořenou metodikou, která jim usnadní práci?

Ne. V tomto případě se jedná o tzv. „nepřímou podporu“. Výstupem z takovéto aktivity bude pravděpodobně metodika = produkt projektu, který zařadíte do monitorovacího indikátoru 07.57.00. V  indikátoru Počet...

Předložení projektu pouze na vzdělávání

Je možné předložit projekt pouze s aktivitami týkajícími se vzdělávání, tzn. vztahující se pouze k aktivitě F Výzvy?

NENÍ. Realizace vzdělávací aktivity („Vzdělávání ve výše uvedených oblastech“, podporovaná aktivita č. F Výzvy) je pouze doplňkem pro aktivity realizované prostřednictvím projektových aktivit (pořádat školení je tedy možné pouze v návaznosti...

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Umožňuje výzva č. C4 nerovnoměrné rozvržení pracovní doby?

ANO, tzv. průměrný či klouzavý pracovní úvazek je výzvou povolen. Jedná se zejména o pracovní pozice v rámci projektu, jejichž meziměsíční činnost během realizace kolísá. Například zaměstnanec bude pracovat na projektu průměrně úvazkem 0,5 půlročně, ročně...

Odměny pro zaměstnance na DPP/DPČ

Je možné vyplácet odměny z kap. Rozpočtu 1.04 i těm členům realizačního týmu, kteří mají uzavřenou DPČ a DPP?

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se principielně odlišují od pracovního poměru tím, že se na jejich základě zaměstnanci neposkytuje mzda nebo plat, ale sjednává se zaměstnanci odměna za vykonanou práci. Na odměny z dohody se totiž nevztahují ustanovení


1 2      ››