Nalezené otázky

1 2 3 4      ››

Možná podpora stávajících funkcionalit

Budou podpořeny pouze čistě nové produkty nebo i rozvoj již vytvořených funkcionalit/aktivit?

Nejedná se pouze o nové produkty. Výzva je vyhlášená na aktivity c) a d), konkrétně pro strategické projekty, které pod tyto aktivity spadají. V případě, že některý strategický projekt je už realizován, je možné, aby v rámci výzvy č.16 podal tentýž...

Jednací řízení bez uveřejnění

Jaké podmínky platí pro jednací řízení bez uveřejnění (doložení dokumentace)?

Obecně platí, že pokud příjemce hodlá využít JŘBU s odkazem na dříve zadanou zakázku (která založila důvody, pro které nelze zadat navazující zakázku jinému dodavateli), musí prokázat, že původní veřejná zakázka byla zadána v souladu se zásadami transparentnosti,...

Vlastník výstupů projektu

Kdo je vlastníkem výstupů projektu: příjemce, nebo partner projektu?

Vlastníkem výstupů projektu je příjemce nikoliv jeho partner. Případně je možné, aby příjemce požádal OSF o svolení s předáním výstupů projektu na partnera, avšak stále to musí být za podmínek respektujících pravidla SF, tzn., že v případě, že Ministerstvo...

Co to je nově napojený registr

Můžete mi, prosím, dát nějaký příklad, co OSF nazývá nově napojeným registrem?

U indikátoru nejde hlavně o napojení na základní registry (to se považuje u strategických projektů za samozřejmé), ale o vytváření, rozvoj a údržbu relevantních registrů veřejné správy. Indikátor nerozlišuje, v které fázi budování registru bude...

Indikátor Počet nově napojených registrů na centrální registry

Můžete upřesnit definici indikátoru "Počet nově napojených registrů na centrální registry"?

Definice indikátoru zní: vytváření, rozvoj a údržba dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu, napojených na centrální registry. Centrálními registry se rozumí základní registry. Orgán veřejné moci...

Závaznost osnovy studie proveditelnosti

V osnově studie proveditelnosti je uvedená kap. 9, finanční a ekonomická analýza, ale některé z kapitol jsme identifikovali v kontextu projektu jako irelevantní. Jedná se konkrétně o Cash flow projektu (CF bude vždy negativní) a dále kapitoly Výpočet hodnoty přínosů a nákladů a kriteriálních ukazatelů, celkový ekonomický peněžní tok a Citlivostní analýza. Lze tyto kapitoly vynechat, resp. odůvodnit jejich nevyplnění?

Osnova studie proveditelnosti je závazná. Kapitoly musí obsahovat všechny body, ale pokud některý žadatel zjistí, že některé body osnovy jsou skutečně nerelevantní, doporučujeme, aby uvedl příslušný nadpis kapitoly a doplnil k němu vysvětlení, proč není pro projekt...

Partnerství ve výzvě 16

Lze zahrnout příspěvkovou organizaci jako partnera projektu v případě, že žadatelem je její zřizovatel?

Ano, partnerství se zvýhodňuje až 5 body při hodnocení projektu externími hodnotiteli. Metodika IOP formy partnerství nespecifikuje, žádnou partnerskou smlouvu nevyžaduje. Údaje o partnerovi se vkládají do projektové žádosti při vyplňování Benefit7 a popis spolupráce se...

Oprávněnost žadatelů ve výzvě

V případě, že se jedná organizační složku státu a její příspěvkovou organizaci, kdy projekt bude realizován příspěvkovou organizací, kdo je oprávněn žádost předložit?

Okruh oprávněných žadatelů je upřesněn na stránkách odboru strukturálních fondů: Oprávněnými žadateli jsou v prioritních osách 1a a 1b pouze orgány ústřední státní správy. (

Způsobilost nákladů na právní pomoc při zajištění VŘ

Lze jako způsobilé zahrnout náklady na právníky, kteří zajistí VŘ?

Způsobilé výdaje v rámci výzvy č. 16 jsou i "výdaje na nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu". Tzn., že pokud se budou právní služby realizovat tímto způsobem, pak jsou výdaje způsobilé za dodržení ostatních podmínek výzvy (výdaje jsou...

Vybírání poplatků za užívání systému

Je možné počítat s vybíráním drobných poplatků od krajů na částečné pokrytí provozních výdajů projektu?

Vybírání poplatků za užívání systému není povoleno. Jedná se o strategické projekty s dlouhodobým dopadem, jejichž náklady jsou plně dotovány ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie. V případě reálných příjmů by bylo nutné vypočítat tzv....


1 2 3 4      ››