Nalezené otázky

‹‹      1 2 3

Minimální požadavky publicity

Jaké minimální požadavky vyplývající z publicity musí příjemce v rámci každého projektu podporovaného z OP LZZ splnit?

Těmito požadavky jsou: dodržování povinného minima publicity OP LZZ ; označení školicích místností projektu a všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného...

Povinnosti vyplývající z Nařízení č. 1828/2006

Jaké povinnosti vyplývají z Nařízení č.1828/2006 ?

Povinnosti vyplývající z nařízení č. 1826/2006 jsou následující: informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU - dodržovat povinné minimum publicity; ...

Povinnosti příjemce podpory

Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat publicitu projektu spolufinancovaného z ESF?

Požadavek na informování veřejnosti o projektech podpořených z fondů Evropské unie je stanoven v Nařízení Evropské komise č. 1828/2006. Na toto nařízení navazují 3 důležité manuály určující pravidla informování a propagace projektu: ...


‹‹      1 2 3