Nalezené otázky

‹‹      1 2 3      ››

Doklad o právní subjektivitě žadatele

Je Doklad o právní subjektivitě žadatele povinnou přílohou výzvy č. B6? (povinná příloha dle D1)

NE, dle bodu 9.1 Výzvy jsou povinnými přílohami pouze Pověření pro účel schválení a realizace projektu (pokud projekt nepodepisuje přímo statutární zástupce) a Návaznost na již realizované projekty v IOP (o.i. 1.1) a OPLZZ (p.o...

Partnerství ve výzvě B6

Povoluje výzva č. B6 partnerství?

ANO. Partnerství v projektu se však musí řídit podmínkami a principy uvedenými v příručce D1. Zejména se jedná o tato kritéria: Partner musí splňovat obecné podmínky stanovené metodikou OP LZZ a podmínky nastavené výzvou pro...

Způsobilost žadatele

a)    Jaké organizační složky státu mohou být způsobilými žadateli ve výzvě č. B6 (odrážka 2 bodu 3.4 Výzvy)?

b)    Je samostatná obec způsobilým žadatelem?

c)    Je oprávněným žadatelem mikroregion, místní akční skupiny apod.?

ad a) Oprávnění žadatelé z řad organizačních složek státu dle výše uvedené odrážky jsou taxativně vymezeny přílohou č. 2 výzvy č. B6. Způsobilými žadateli jsou tedy pouze subjekty uvedené v příloze č. 2 . ad b) NENÍ. Způsobilým...

Příloha - návaznost na již realizované projekty

Co je nutné uvést do přílohy zkoumající návaznost na již realizované projekty? Je stanovena závazná forma této přílohy?

V příloze je nutné uvést všechny projekty z výzvou stanovených oblastí (IOP oblast intervence 1.1 a OP LZZ prioritní osa 4.1), které byly schváleny k financování a obdržely jakoukoli formu podpory. Smyslem této přílohy je zjistit případnou návaznost na již...

Formuláře, vzory dokumentů, návody - individuální projekty

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce  (OP LZZ - Individuální projekty). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit a další užitečné...

Kde používat loga

Kde všude je třeba loga povinného minima publicity OP LZZ používat?

Povinná loga je obecně třeba používat na všech dokumentech spojených s projektem (minimálně na přední straně) a na materiálech/předmětech hrazených z projektu, nemusí být ale úplně všude. ANO : smlouvy,...

Povinné minimum publicity OP LZZ

Co je povinné minimum publicity OP LZZ?

Povinné minimum publicity OP LZZ je několik prvků (log), které musí příjemce používat:   a)...

Označení pořízeného softwaru

Jak označit pořízený software prvky povinné publicity, když má nehmotný charakter?

Prvky povinné publicity by měly být zakomponovány přímo v daném softwaru, zejména pokud se jedná o software vytvářený na zakázku. Pouze v případech, kdy to není možné, je nutné označit povinnou publicitou počítač, na kterém je tento software...

Od kdy označovat dokumenty

Kdy vzniká povinnost označovat dokumenty povinným minimem publicity?

Grantové projekty - povinnost označovat dokumenty povinným minimem publicity vzniká až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud jde o výběrové řízení, tak na související dokumentaci loga být musí i před vydáním právního aktu, pokud mají být výdaje...

Prezentace projektu na webu ESF

Kdy mají příjemci prezentaci svého projektu na web ESF vkládat?

Přesný termín není stanoven, ale v ideálním případě by měl příjemce vložit prezentaci projektu na web (


‹‹      1 2 3      ››