Nalezené otázky

1 2 3 4 5      ››

Hlášení o udržitelnosti u výzvy č. 6

Existuje nějaký formulář na podání hlášení k udržitelnosti projektu. Jak často se předkládá?

Hlášení o udržitelnosti se odevzdává podobně jako monitorovací zpráva či hlášení o pokroku, tzn. prostřednictvím IS Benefit a v písemné formě na pobočku CRR. První hlášení o udržitelnosti byste měli odevzdat 10 měsíců po ukončení realizace projektu, a následně...

Zadávání veřejných zakázek - technologická centra

V jakém režimu se mají zadávat veřejné zakázky na vybudování technologického centra? Je nutné zadávat všechny části výzvy (aktivity) v rámci jednoho výběrového řízení, resp. v režimu odpovídajícímu součtové ceně všech částí výzvy (aktivit) dohromady? Nebo je možné tendrovat jednotlivé části výzvy (aktivity) samostatně?

Mezi jednotlivými částmi výzvy kromě Vnitřní integrace úřadu existuje věčná souvislost; tzn. části I., II. doporučujeme soutěžit společně, tzn. vyhlásit jedno výběrové řízení rozdělené na části/dílčí plnění. Dodavatelům pak můžete umožnit, aby...

Výdaje na audit

Jsou v rámci projektu způsobilým výdajem výdaje na audit (účetní audit projektu)?

Takové výdaje jsou v rámci této výzvy nezpůsobilé.

Zaškolení pracovníků úřadu

V rámci rozpočtu projektu počítáme se zaškolením pracovníků úřadu s pořizovanými informačními systémy. Jedná se o způsobilý výdaj?

Je nutné rozlišit, zda je proškolení pracovníků součástí některé uváděné veřejné zakázky (dle popisu, zadávací dokumentace, smluv apod.), pak je možné tyto výdaje považovat za způsobilé. Pokud by mělo být školení uváděno samostatně, bez návaznosti na...

Náklady na výběrové řízení

Obec si nechá zpracovat výběrové řízení na dodavatele soukromou firmou. Jsou náklady na výběrové řízení způsobilým výdajem?

Ano, tyto náklady jsou způsobilé (při splnění podmínek uvedených v PPŽP str. 15 – odstavec Způsobilé výdaje).

Uznatelnost DPH

Je DPH způsobilým výdajem?

Poskytované služby jsou pro externí dodavatele komerční aktivitou! A jsou-li plátci DPH, budou ji také účtovat a fakturovat. Nicméně orgán veřejné správy (příjemce dotace) není ve vztahu ke SR a dotaci plátcem DPH (neuplatňuje odpočet DPH vůči SR), proto předložené...

Pracovní síla dohlížející na TC

Lze ohodnocení pracovní síly pro udržení dohledu nad TC po 12 hodin denně zahrnout do způsobilých nákladů?

Lze, ovšem pouze v případě, že je toto zpracování provedeno externím zpracovatelem vzešlým z výběrového řízení a je součástí výdajů na služby. Jakékoliv osobní náklady v rámci této výzvy jsou nezpůsobilými výdaji.

Externí monitoring a finanční řízení

Pokud bychom zadali monitoring a finanční řízení projektu externě, je možné jej zařadit do způsobilých výdajů?

Monitoring a finanční řízení lze zadat i externě, financování a případné uvedení mezi způsobilými výdaji je možné řešit obdobně jako u zpracování žádosti.

Uznatelné náklady

Jsou v rámci části III. Vnitřní integrace úřadu uznatelné následující položky?

a) SW umožňující on-line vyhodnocovat fungování úřadu (dle ekonomických výstupů a výstupů ze spisové služby) ANO b) SW akviziční činnost (SW umožňující zpracovávat proces objednávek, limitovaných příslibů, atd.)...

Výdaje související s provozem systému

Mezi nezpůsobilými výdaji jsou uvedeny výdaje v přímé souvislosti s provozem systému, resp. náklady souvisejí s nákupem prodloužené záruky. Co konkrétně se tím myslí? Žadatel předpokládá již do výběru dodavatele zakomponovat podmínky jako zajištění servisu, aktualizace, podpory apod. po dobu udržitelnosti. Toto se samozřejmě projeví ve výsledné ceně a nebude možné rozklíčovat kolik z vysoutěžené ceny je dodávka požadovaných komponent a kolik zajištění podpory na 5 let, resp. u některých příjemců by to šlo a u jiných ne.

Výdaje na servis (v době udržitelnosti, tedy po skončení realizace projektu) mají charakter „provozních výdajů“ a jsou tedy nezpůsobilými výdaji. Ve VŘ by měly být pokud možno nastaveny podmínky tak, aby neobsahovaly nezpůsobilé výdaje, resp. z uzavřené smlouvy...


1 2 3 4 5      ››