Nalezené otázky

1 2 3      ››

Výpočet odměn členů realizačního týmu

D5 Metodika způsobilých výdajů OPLZZ na straně 11 uvádí ohledně výpočtu odměn členů realizačního týmu projektu: "Součet poskytnutých odměn člena realizačního týmu v daném kalendářním roce však nesmí překročit 20 % jeho roční mzdy nebo platu, přičemž se zohledňuje délka a výše úvazku zaměstnance na realizaci projektu." Co přesně v praxi znamená "přičemž se zohledňuje délka a výše úvazku zaměstnance na realizaci projektu"? Z čeho přesně se počítá částka odpovídající 20% limitu, pokud se pracovník podílí na projektu částí svého celkového pracovního úvazku? Z ekvivalentu běžné hodinové sazby plynoucí z pracovní smlouvy, který je vynásobený počtem hodin strávených prací na projektu za daný rok, nebo z uhrazeného platu za rok celkem, tj. i za práci mimo projekt? Nebo se používá jiný výpočet?

Délka působení člena Realizačního týmu v projektu : Jedná se o období, po které člen RT pracuje na projektu. Tzn. že pro výpočet základu pro stanovení Odměn budou použity vyplacené mzdy za odpracované měsíce pro projekt. Výše úvazku...

Formuláře, vzory dokumentů, návody - grantové projekty

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce (OP LZZ - Grantové projekty). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit, vzorové příklady vyplnění příloh monitorovací...

Pořízení profilu zadavatele v rámci oblasti G u výzvy 89

Je možné v oblasti G) "Good governance" v rámci transparentního zadávání veřejných zakázek pořídit vlastní profil zadavatele - nakoupit službu - hostovaný SW pro elektronické zadávání veřejných zakázek?

Výzva 89 je primárně zaměřena na tvorbu dlouhodobých strategických dokumentů ÚSC, vznik a nastavení koncepcí/procesů řízení/systémových opatření na úřadech ÚSC. Z tohoto důvodu jsou nákup SW a další investiční výdaje Výzvou omezeny (viz limit na nákup...

Omezení investic ve výzvě 89

V rámci projektu ve výzvě 89 bychom chtěli pořídit vyvolávací systém. Ceny systému jsou však vyšší než limit pro investice 60 tis. Kč. Dodavatelé jako řešení nabídli snížení ceny licence a zvýšení ceny za montáž a zaškolení obsluhy. Tím by nebyla porušena podmínka na limit investic a v účetnictví by systém figuroval jako majetek v ceně odpovídající ceně licence. Je tento postup možný?

Záměrem výzvy 89 bylo eliminovat investiční projekty, kterým jsou věnovány výzvy z jiných OP. Výše popsaný postup nelze považovat za přijatelný. V účetnictví by vše totiž nakonec bylo pod jednou souhrnnou položkou. Rozdělení zakoupení systému a montáže a případná...

Financování projektu ze strany poskytovatele dotace

Jak bude probíhat financování projektu podaného do výzvy 89? Bude to formou průběžného financování?

Poskytování dotace ze strany vyhlašovatele výzvy - MV ČR (zprostředkující subjekt pro danou oblast podpory) bude probíhat následovně: V případě grantových projektů se jedná o financování ex ante. To v praxi znamená, že první část dotace bude Příjemci dotace...

"Mystery client" ve výzvě 89

Je možné zahrnout v rámci sekce good governance aktivitu „Mystery client“?

Aktivitu „Mystery client“ lze do sekce good governance zahrnout. V žádosti však musí být detailně zdůvodněna potřebnost daného procesu, návaznost na celkovou plánovanou koncepci a zejména přínosnost dané aktivity pro úspěšnou realizaci této KA. Výstupem...

Digitalizace dokumentů formou služby

Je možné do projektu ve výzvě 89 zahrnout také digitalizaci dokumentů formou služby?

Digitalizace dokumentů není Výzvou 89 podporována. Na tyto aktivity byly směrovány výzvy z jiných operačních programů.

Průměrný úvazek

Umožňuje výzva 89 tzv. „průměrný úvazek“?

Tzv. klouzavý pracovní úvazek je výzvou povolen: Jedná se zejména o pracovní pozice v rámci projektu, jejichž meziměsíční činnost během realizace kolísá; Například zaměstnanec bude pracovat na projektu...

Zpracování strategického plánu města v rámci výzvy 89

Je možné v rámci Výzvy 89 čerpat finanční prostředky na zpracování strategického plánu města a IPRM (Integrovaného plánu rozvoje města) či IPSUD (Integrovaný plán udržitelného rozvoje města)?

NE, není to možné. Na tvorbu IPRM (IPSUD) jsou zaměřeny specifikované výzvy z ROP s vlastní metodikou a hodnotícím procesem, není tedy možné financovat stejné aktivity různými OP. Spojitost a návaznost...

Výběr dodavatele, který je zároveň zpracovatelem žádosti o dotaci

Může se firma – zpracovatel žádosti o dotaci (nezpůsobilý náklad projektu) přihlásit následně do výběrového řízení na např. dodavatele procesního auditu u žadatele, pro kterého zpracovala žádost?

Na základě metodiky D9 není možné, aby firma, která zpracuje projektovou žádost, se následně účastnila výběrového řízení, neboť by došlo k neadekvátnímu zvýhodnění dané firmy (zejména viz bod 7 příručky D9, s. 12).


1 2 3      ››