Poslední otázky

1 2 3 4 5 6 10 20 30      ››

Zadávací řízení - povinnosti žadatele

V době vyhlášené výzvy budeme provádět činnosti spojené s výběrovým řízením veřejné zakázky. Máme povinnost tuto skutečnost hlásit Odboru strukturálních fondů? Budete nutná účast zástupců OSF?

Povinnost dodržovat pravidla IOP, včetně povinností vůči ZS MV, vzniká žadateli již v okamžiku podání projektové žádosti. Ve výzvě IOP č. 17 se jedná o povinnost týkající se předkládání dokumentací ke kontrole, zejména zadávacích. Do doby podání projektové...

Zadávací dokumentace

K výzvě č. 17 musí být přiložena Zadávací dokumentace (schválená) k jednotlivým VŘ v projektu. Je vytvořen "manuál", jak má Zadávací dokumentace vypadat?

Při zadávání veřejných zakázek (resp. tvorbě zadávací dokumentace) souvisejících s realizací projektu je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Při zadávání...

Podporované aktivity

Jaké jsou podporované aktivity ve výzvě č. 17 IOP?

Podporované jsou aktivity podle programového dokumentu IOP, resp. Usnesení vlády č. 536/2008 (Seznam strategických projektů SA): 1a) vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně...

Oprávnění žadatelé

Kdo je oprávněným žadatelem ve výzvě č. 17 IOP?

Oprávněnými žadateli jsou: ústřední orgány státní správy organizační složky státu jimi zřizované organizační složky státu a příspěvkové organizace Oprávněnými žadateli nejsou: státní fondy,...

Osobní náklady

Ve výzvě IOP - č. 17 je uvedeno, že osobní náklady nejsou uznatelné. Znamená to, že nelze hradit náklady na mzdy zaměstnanců příjemce dotace, kteří tvoří projektový tým a projekt připravují a realizují?

Osobní náklady jsou v dané výzvě charakterizovány jako nezpůsobilé , tzn. včetně mzdových nákladů.

Povinnosti příjemce v rámci publicity

Jaké jsou povinnosti příjemce při provádění informačních a propagačních aktivit?

1) Pokud náklady projekty hrazené z veřejných prostředků činily více než 500 000 EUR a projekt spočíval ve financování infrastruktury nebo stavebních prací, musí příjemce nejpozději do 6 měsíců po ukončení realizace projektu umístit dobře viditelnou a...

Indispoziční volno

Jak se vyplňuje v pracovním výkazu indispoziční volno? Dle Vysvětlivek do Aktivit napíši indispoziční volno, do sloupce Z toho skutečně odpracovaných pro projekt nulu, ale nevím, co napsat do sloupce Počet odpracovaných hodin u zaměstnavatele. Indispoziční volno je placeno, tzn. psát do sloupce Počet odpracovaných hodin u zaměstnavatele fond pracovní doby příslušného dne nebo také nulu?

Vykazování indispozičního volna v pracovním výkaze: Indispoziční volno je z hlediska metodiky bráno jako benefit zaměstnavatele, tudíž se jedná o nezpůsobilý výdaj. Pokud je zaměstnanec placen projektem ze 100 %, počet hodin u zaměstnavatele se musí rovnat...

Publicita v době udržitelnosti projektu

Musím i v době udržitelnosti projektu dodržovat pravidla pro pro provádění propagačních a informačních aktivit? A v jakém rozsahu?

Požadavky na publicitu v době udržitelnosti projektu nejsou v dokumentech, kterými se musí příjemce dotace řídit explicitně definovány.  Obecně platí, že příjemce má povinnost zachovat výsledky projektu pět let od ukončení jeho realizace a zároveň musí...

Výzva k projektové kanceláři v 2014+

Bude v novém programovém období 2014+ realizována výzva podobného charakteru?

Připravovaný Operační program Zaměstnanost je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, proto doporučujeme sledovat stránky www.esfcr.cz a  www.strukturalni-fondy.cz , na kterých...

Analýza potřebnosti projektu

V jaké struktuře má být povinná příloha výzvy Analýza potřebnosti projektu?

Tato příloha slouží k získání bližších informací o rozsahu předmětných projektů vůči velikosti a zaměření pracovního týmu projektové kanceláře. V případě nárokování si odborníků na nové projekty je nutné vědět, kolik takovýchto nově...


1 2 3 4 5 6 10 20 30      ››