Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Moderní úřady veřejné správy s pomocí evropských dotací

Vzdělávání úředníků, projektové a strategické řízení, optimalizace procesů, digitalizace postupů, efektivnější řízení lidských zdrojů… To jsou jen některé oblasti, kam směřují peníze ze strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Vzdělávání pro Statutární město Kladno

Statutární město Kladno vloni ukončilo tříletý projekt zaměřený na vzdělávání svých pracovníků. Projekt „Moderní úřad – vzdělávání pro Statutární město Kladno“ podpořily strukturální fondy více než pěti miliony korun.

„Realizace projektu Moderní úřad – vzdělávání pro Statutární město Kladno“ s celkovým rozpočtem 6,3 milionů korun započala v září 2011 a byla ukončena v srpnu 2014. Hlavní náplní projektu bylo nadstandardní vzdělávání pracovníků a zasazení do již existujícího systému vzdělávání,“ říká Ing. Martin Kraus, koordinátor projektů z Magistrátu města Kladna. Vzdělávací aktivity realizoval na základě výběrového řízení Ústav celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Konkrétně se jednalo o proškolení pracovníků Magistrátu města Kladna, zaměstnanců vybraných obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kladno a zastupitelů Statutárního města Kladna. Předmětem vzdělávání byla široká škála oblastí, například projektové řízení, procesní řízení, finanční řízení a plánování, ale také odborné vzdělávání k celé řadě zákonů – například o veřejných zakázkách, živnostenském podnikání, ochraně ovzduší. Ke vzdělávacím oblastem byly zařazeny i tzv. měkké dovednosti, například komunikační a prezentační dovednosti či jednání s klienty.

Magistrát města Kladna současně vzdělával pracovníky v oblasti Minima veřejné správy, a to prostřednictvím interního lektora. Pro tento kurz lektor vytvořil příručku, která sloužila účastníkům školení jako podkladový materiál. Další součástí aktivit projektu bylo vytvoření e-learningových kurzů k valné většině prezenčně realizovaných vzdělávacích programů. Tým interních lektorů Magistrátu města Kladna průběžně upravuje tyto kurzy dle platné legislativy. E-learningové kurzy jsou určeny pro zopakování a rozšíření znalostí nabytých na prezenčních školeních a zároveň slouží i pro nově příchozí zaměstnance Magistrátu města Kladna a pro zaměstnance obcí ve správním obvodu. V rámci aktivit projektu bylo podpořeno celkem 288 osob. Tento projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení kvality řízení úřadu a ke zvýšení kvality a efektivnosti veřejných služeb poskytovaných občanům.

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem pro efektivnější rozhodování

Evropská unie klade velký důraz na udržitelný rozvoj, strategické plánování a integrovaný rozvoj území. Programové období EU 2014−2020 bude na strategie klást důraz ještě vyšší. Každý projekt územní veřejné správy, který se uchází o evropskou dotaci, musí být v souladu se strategií rozvoje konkrétního města či regionu. To si uvědomuje i Statutární město Ústí nad Labem, které připravilo a zpracovalo Strategii rozvoje města s pomocí peněz ze strukturálních fondů.

„Cílem projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020“ (Strategie), který finišuje ke svému závěru, bylo vytvořit dokument, který bude město využívat jako efektivní nástroj pro rozhodování a dosahování dílčích cílů v různých sférách života ve městě,“ říká projektová manažerka Ing. Tereza Dostálová z oddělení strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem (MmÚ). Projekt řídí realizační tým složený ze zaměstnanců oddělení strategického rozvoje MmÚ. V rámci projektu se například uskutečnily vzdělávací workshopy zaměřené na oblast strategického plánování a práce se strategickými dokumenty. Pro potřeby realizačního týmu bylo pořízeno také odpovídající technické vybavení, které přispělo k efektivnímu řízení projektu. Na zpracování Strategie se podíleli politici, volení zastupitelé a zaměstnanci relevantních odborů MmÚ a jeho příspěvkových organizací, a to prostřednictvím aktivní účasti v pracovních skupinách a na veřejných projednáních. Do realizace aktivit projektu byla také zapojena veřejnost, zástupci NNO a zástupci subjektů významných pro rozvoj města. Konkrétní zpracovatel dokumentu vzešel z výběrového řízení.

„V současné době probíhají grafické úpravy a korektury Strategie, bude následovat její vytištění a distribuce relevantním cílovým skupinám,“ uvádí Bc. Lenka Suchá z MmÚ a doplňuje: „Výsledkem realizace projektu bude kvalitně zpracovaný strategický  dokument, se kterým budou všechny relevantní osoby náležitě seznámeny, a díky podílení se na jeho tvorbě, také ztotožněny. Tím, že zároveň byly i proškoleny v práci s ním, bude docíleno vyšší efektivity implementace dokumentu. Strategie, mj. díky využití referenčního rámce udržitelných měst, bude navíc odrážet současné potřeby Evropské unie v souladu s regionálním rozvojem.“

Dotační prostředky ze strukturálních fondů umožnily MmÚ zpracovat Strategii v dostatečné kvalitě a v potřebném čase. Jedná se o projekt, jehož realizace, výstup a jeho využití jsou zcela ve veřejném zájmu. Po ukončení realizace projektu vejde Strategie v platnost a bude sloužit jako nástroj řízení rozvojových aktivit i jako podklad pro čerpání dotačních prostředků v programovém období 2014–2020. Projekt, jehož realizace trvala více než dva roky, získal téměř dvoumilionovou dotaci prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Financování ze strukturálních fondů Evropské unie

Projekty „Moderní úřad – vzdělávání pro Statutární město Kladno“ a „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020“ byly podpořeny v rámci oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Pro zvýšení výkonnosti a efektivnosti veřejné správy v rámci programového období 2007–2013 má Ministerstvo vnitra ČR vyčleněno téměř 12 miliard korun.

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

 

PR článek ke stažení: