Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Metodická pomoc obcím i spolehlivější datové sítě

S pomocí strukturálních fondů Evropské unie se zkvalitňují a zrychlují služby poskytované úřady veřejné správy v České republice. Úřady se postupně mění na službu občanům především cestou zavádění moderních informačních a komunikačních technologií a podporou dalšího vzdělávání úředníků.

Mezi úspěšné příjemce dotací ze strukturálních fondů patří jak státní úřady, tak úřady územní veřejné správy. Ministerstvo vnitra, které je Zprostředkujícím subjektem (ZS MV) pro oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) a oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v rámci končícího programového období 2007−2013, rozdělí mezi úřady veřejné správy více než 11 miliard korun.

Policie v Ústeckém kraji získala lepší vybavení

Krajská ředitelství Policie ČR postupně zlepšují svou komunikační infrastrukturu s cílem posílení akceschopnosti Policie ČR. Nově pořizovaná technika prokazatelně přispívá k efektivnější komunikaci Policie ČR.

Mezi příjemce dotací ze strukturálních fondů se zařadilo také Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, které v závěru roku 2015 úspěšně dokončilo projekt s názvem „Modernizace komunikační infrastruktury-KŘP Ústeckého kraje“. Projekt získal podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši více než 115 milionů korun prostřednictvím Výzvy č. 17 IOP. Hlavním cílem projektu bylo vybudování moderní, vysoce dostupné a spolehlivé komunikační infrastruktury pro řešení datových a hlasových služeb Ministerstva vnitra a Policie České republiky. Díky realizaci projektu bylo vybaveno celkem 84 lokalit v Ústeckém kraji novými technologiemi s perspektivou využitelnosti minimálně 10 let.

„Součástí aktivit projektu bylo pořízení 3 586 moderních telefonních přístrojů a 24 videokonferenčních jednotek, které umožní především rychlejší a spolehlivější spojení do interní sítě a využívání bezdrátového připojení mobilních zařízení do Internetu MV,“ říká JUDr. Milan Babičík, koordinátor projektů z KŘP Ústeckého kraje a dodává: „Nové prvky datové sítě zlepší zabezpečení provozu sítě a umožní nasazovat aplikace, které doposud nebylo možné realizovat, jako například mobilní štáby, bezdrátové klienty na všech lokalitách či videokonferenční hovory v HD kvalitě v rámci trestního řízení.“ Velkým přínosem projektu bude také snížení celkových provozních nákladů. Prokazatelně dojde k úspoře nákladů elektrické energie provozu technologických místností, k úspoře na telekomunikačních službách a sníží se i náklady na správu jednotné komunikační infrastruktury.

Projekt byl realizován v souladu s celkovým záměrem Policie ČR, který se týká budování komunikační infrastruktury a tím posílení akceschopnosti Policie ČR jako součásti veřejné správy ČR a zajištění efektivní komunikace uvnitř veřejné organizace. Projekt úspěšně navázal na již zrealizované nebo probíhající projekty v této oblasti.

Metodická pomoc starostům menších obcí

V současné době se zvyšují nároky a rostou zákonné povinnosti vázané na výkon funkcí ve veřejné správě. Například starostové menších obcí se často ocitají bez jakékoliv metodické a praktické pomoci. Nejhůře jsou na tom ti, kteří nastupují do svých funkcí jako nově zvolení. Sdružení místních samospráv České republiky (sdružení) zareagovalo na tuto situaci a připravilo projekt s názvem „Rok v obci“. Cílem projektu bylo zkvalitnit výkon veřejné správy cestou metodické podpory starostů a místostarostů 5 700 obcí 1. typu. Jde o obce, které nespadají do kategorie Pověřený obecní úřad a Obec s rozšířenou působností.

Představitelům menších obcí k usnadnění výkonu veřejné funkce bude pomáhat především 5 nových metodických produktů, které vznikly jako součást aktivit projektu „Rok v obci“. Jedním z nich je například Rukověť starosty, která je určena pro praktické a každodenní využití starostům 5 700 obcí. Dalšími neméně důležitými výstupy projektu jsou Studie individuální schopnosti starostů v obcích 1. typu, Koncepční návrh legislativních řešení pro usnadnění a zefektivnění výkonu veřejné správy v prostředí obcí 1. typu a Online hlídač termínů. Představitelé obcí ocení zcela jistě také Informační portál „Rok v obci“ a online poradnu.

Před tvorbou výše zmíněných produktů proběhl úvodní seminář, který posloužil především pro sběr dat potřebných pro zpracování výstupů projektu. Na konci projektu se uskutečnil závěrečný seminář, jehož cílem bylo seznámit starosty a místostarosty s novými produkty a jejich praktickým využitím v každodenní činnosti obce. Na zajištění aktivit projektu se podíleli jednak zaměstnanci sdružení v rámci svých úvazků a také pečlivě vybraní dodavatelé, kteří se do projektu zapojili především z důvodu zajištění co nejširšího spektra názorů, zkušeností a odborných znalostí. Projekt, který trval 16 měsíců, byl realizován v rámci Výzvy B6 OP LZZ. Strukturální fondy na něj přispěly více než 8 milionů korun.

Financování ze strukturálních fondů Evropské unie

V programovém období 2007–2013 ZS MV vyhlásil celkem 32 výzev k předkládání projektových žádostí pro úřady veřejné správy. Dosud bylo v rámci těchto výzev podpořeno 669 projektů, na které bylo přiděleno téměř 11,2 miliard korun. Cílem této podpory je přispět k poskytování profesionální veřejné služby, která je založena nejen na využívání moderních informačních a komunikačních technologií, ale také na profesionalitě úředníků. Projekty, pro které ZS MV zajišťuje administraci, musí být dokončeny do konce roku 2015.

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

PR článek ke stažení: