Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Městský úřad Hodonín - s lidmi pro lidi

Hodon__n_workshop_k_projektu.jpg Projekt Transparentní, Otevřený, Profesionální úřad MěÚ Hodonín - "S lidmi pro lidi" se realizuje v rámci výzvy č. 89 - "Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s cílem zkvalitnit poskytované služby a klíčové činnosti úřadu. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo 5,7 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 89 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy
Realizátor

Město Hodonín

Celkové náklady projektu 6 658 425 Kč
Přínosy projektu
  • Aplikace modelu CAF
  • Zmapování klíčových procesů
  • Strategie městského úřadu
  • Zavedení controllingu a reportingu
  • Standardy zákaznické orientace
  • Rozvoj lidských zdrojů na úřadu
  • Vzdělávání zaměstnanců
Obsah projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení služeb posky­tovaných občanům a zkvalitnění procesů v klíčových činnostech úřadu. „Očekáváme, že nám projekt pomůže více a lépe nastavit kontinuitu využívání již dříve zavedených aktivit úřadu, jako jsou například účast v benchmarkingu, hodnocení podle CAF či v prů­zkumu spokojenosti klientů,“ uvádí Ing. arch. Milana Grauová z Městského úřadu Hodonín, která projekt koordinuje.

Aktivity projektu se dotknou zkvalitnění celé řady strategických oblastí řešených úřadem − strategického plánování, procesního řízení, řízení lidských zdrojů, vzdělávání zaměstnanců i otevře­nosti úřadu směrem k veřejnosti. Konkrétními výstupy se stanou například strategie MěÚ Hodonín, strategie řízení lidských zdrojů, systém hodnocení zaměstnanců, akční plány k modelu CAF, stan­dardy zákaznické orientace či implementace controllingu a repor­tingu.

„V době snižování rozpočtových příjmů bychom bez finanční pod­pory ze strukturálních fondů nebyli schopni realizovat takto uce­lený a provázaný systém kontinuálního zlepšování služeb obča­nům,“ doplňuje Ing. arch. Milana Grauová.
Více informací

http://www.hodonin.eu/