Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kybernetická bezpečnost - velké téma i pro veřejnou správu

Zajištění kybernetické bezpečnosti je nepochybně jednou z klíčových výzev současné doby. Dynamika vývoje kybernetických hrozeb má výrazně rostoucí tendenci, na což musí v první řadě reagovat stát ze své centrální pozice. Řadu opatření pomohou zafinancovat strukturální fondy.

Celosvětový nárůst kybernetických hrozeb

Stále častějším jevem posledních let jsou kybernetické útoky, které jsou rok od roku sofistikovanější a čím dál více se přesouvají i do testování prvků kritické infrastruktury. Úlohou každého zodpovědného státu je působit jako prvotní zdroj bezpečnostních informací a pomoci nejen pro orgány státu, ale i komerční sféru a občany. Na jedné straně musí stát zajistit jednotný způsob stanovení bezpečnostních standardů, které by minimalizovaly potencionální škody vzniklé z kybernetických útoků, na straně druhé musí fungovat systém prevence a včasného varování před těmito incidenty. Neméně důležitou roli při tom hraje informovanost veřejnosti a zvyšování vzdělanosti v této oblasti.

V reakci na celosvětový nárůst kybernetických útoků vznikla na národní úrovni Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2012–2015. Přichází s iniciativami, které zvyšují kybernetickou bezpečnost pro vládní instituce, kritickou infrastrukturu, komerční sféru a veřejnou sféru ČR. Strategie je jedním z východisek pro vznik bezpečnostních politik informačních a komunikačních systémů pro různé oblasti života společnosti a samozřejmě podkladem pro tvorbu souvisejících legislativních a metodických nástrojů. Řada aktivit v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti je koordinována z úrovně Evropské unie.

S probíhající elektronizací veřejné správy v České republice se hrozba kybernetických útoků stává aktuálnějším tématem. Jedním z řešení, jak zvýšit připravenost státu na tato rizika, jsou projekty úřadů státní správy, spolufinancované strukturálními fondy Evropské unie.

Národní centrum kybernetické bezpečnosti buduje technologické centrum za evropské peníze

V České republice je gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a současně národní autoritou pro tuto oblast Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). Ten pro své Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) získal téměř 30 milionů korun ze strukturálních fondů na projekt Realizace technologického centra pro provoz NCKB prostřednictvím výzvy 17, oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP).

„Cílem projektu, který úřad dokončil v srpnu 2014, bylo zajistit hlavní činnosti Národního centra kybernetické bezpečnosti prostřednictvím vybudování technologického centra a nákupu další nezbytné infrastruktury pro fungování tohoto pracoviště,“ říká JUDr. Zdeňka Jůzlová, náměstkyně ředitele NBÚ. „Jedním z hlavních úkolů centra je koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při prevenci a řešení kybernetických útoků,“ dodává JUDr. Jůzlová.

I resorty řeší bezpečnost svých systémů

Zajištění provozní a kybernetické bezpečnosti patří ke klíčovým aktivitám na poli ICT například v resortu zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví vstřícně reagovalo na aktivity NBÚ v oblasti přípravy legislativy a výstavby Národního centra kybernetické bezpečnosti a buduje Kompetenční centrum ICT (KCICT). Posláním KCICT je poskytovat komplexní a centralizované služby ICT v rámci resortu zdravotnictví a současně posilovat schopnost sdílení a zajištění výměny informací v souladu s platnou legislativou a mezinárodními standardy. K pokrytí služeb a aktivit poskytovaných centrem má pomoci projekt Zajištění kybernetické bezpečnosti resortních IS a komunikační infrastruktury, který zatím úspěšně prochází hodnotícím procesem ze strany zprostředkujícího subjektu Ministerstva vnitra v rámci výzvy 17, oblasti intervence 1.1 IOP. Projekt, s jehož dokončením se počítá 30. září 2015, má šanci získat více než 60 milionů korun ze strukturálních fondů.

„V rámci aktivit projektu bude vypracován resortní strategický dokument k zajištění řízení kybernetické bezpečnosti. Současně bude řešen systém řízení bezpečnosti informací celého resortu zdravotnictví,“ vysvětluje Ing. Robert Fialka, MBA, odborný garant projektu z Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy. „Zaměříme se nejen na základní technologickou infrastrukturu, ale také na bezpečné napojení na základní registry a další systémy v oblasti ICT veřejné správy,“ doplňuje odborný garant projektu.

Financování ze strukturálních fondů Evropské unie

Ministerstvo vnitra rozděluje v letech 2007–2013 celkem 12,8 miliard korun na projekty veřejné správy podporující zavádění moderních informačních a komunikačních technologií, nastavení efektivnějších řídicích procesů a další vzdělávání úředníků. Prostřednictvím vybraných opatření Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost podpořilo již 667 projektů úřadů veřejné správy.

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

PR článek ke stažení: