Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Kvalitnějším řízením územní veřejné správy ke spokojenějšímu občanovi

Občané od úřadů veřejné správy oprávněně očekávají efektivnější, dostupnější a vstřícnější služby, jak prosazuje i vládní Strategie Smart Administration. Díky evropským dotacím proto odstartovala celá řada systémových změn na krajských a městských úřadech. Cílem těchto změn je především vyšší spokojenost občanů.

Krajům a obcím na spokojenosti občanů záleží

Kraje a města v České republice zkvalitňují služby poskytované občanům především cestou zvyšování výkonnosti svých úřadů. K tomu napomáhají nejen moderní informační technologie a další vzdělávání úředníků, ale také systémové změny v oblasti strategického plánování územní veřejné správy či zefektivnění procesního nebo projektového řízení úřadů. A právě tyto změny pomáhají uskutečnit peníze z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), které rozděluje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra v rámci oblasti podpory 4.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, konkrétně prostřednictvím výzev č. 42, 53 a 89.

Krajské úřady aplikují moderní metody zvyšování výkonnosti

Dvanáct krajů České republiky se rozhodlo realizovat systémové změny na svých krajských úřadech. K tomu jim pomohly projekty podpořené v rámci výzvy č. 42 OP LZZ – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy. Na dvanáct krajských projektů bylo schváleno v souhrnu téměř 145 milionů korun z OP LZZ. Krajské projekty se zaměřily zejména na aplikaci moderních metod projektového a procesního řízení a na strategické plánování v oblasti regionálního rozvoje.

Některé projekty řešily celý soubor podporovaných aktivit komplexně, jiné se soustředily na jednu ucelenou problematiku. Zatímco například Ústecký kraj se zaměřil na novou koncepci vnějších a zahraničních vztahů, Moravskoslezský kraj připravil projekt pokrývající komplexně problematiku procesního a projektového řízení. „Díky projektu našeho úřadu podaného v rámci výzvy č. 42 OP LZZ jsme získali potřebné finance na pokračování systémových změn napříč krajským úřadem. Osvědčila se nám zejména aplikace modelu Společný hodnotící rámec (model CAF), díky němuž jsme mohli realizovat pozitivní změny iniciované převážně vlastními zaměstnanci. Týkají se například hodnocení zaměstnanců, úpravy pracovní doby či podpory jazykového vzdělávání,“ vysvětluje hlavní přínosy projektu Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality Moravskoslezského kraje Ing. Dana Sačková, manažerka projektu.

Také obce jdou cestou zefektivnění projektového a procesního řízení

Ani obce s rozšířenou působností nezůstávají pozadu ve zkvalitňování služeb občanům a v rámci výzvy č. 53 OP LZZ – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy realizují projekty zaměřené na širokou škálu systémových aktivit svých městských úřadů. Obce se převážně zaměřily na projekty řešící strategické plánování a tvorbu zásadních koncepcí rozvoje daného územního celku. Jiné projekty zase pomohly nastavit či zkvalitnit systém projektového a procesního řízení městských úřadů nebo se zabývaly aplikací osvědčeného modelu Společný hodnotící rámec (model CAF). Mezi podporované aktivity patřilo také zefektivnění ekonomických procesů v oblasti finančního plánování, řízení ekonomiky v období finanční krize či předcházení této krize. Výčet aktivit doplnilo nezbytné vzdělávání zaměstnanců ve všech podporovaných oblastech. Ve výzvě č. 53 bylo podpořeno celkem 85 projektů obcí za 417 milionů korun z OP LZZ.

Příkladem může být Město Svitavy, které se dlouhodobě potýkalo s problémem, jak zefektivnit proces řízení a administrace desítek investičních i neinvestičních projektů města i jím založených organizací. Do výzvy č. 53 proto předložilo projekt Centrum podpory projektů, který uspěl a pomohl výrazně zjednodušit dosavadní složité procedury spojené s projektovým řízením. „Založili jsme vlastní projektovou kancelář, která mj. přinesla transparentní pohled do celého procesu řízení projektů pro úředníky i politiky. Místo složitých řešení jsme nakonec našli jednoduché vlastní řešení problému,“ hodnotí Ing. Břetislav Vévoda, odborný garant projektu, a dodává: „O model naší projektové kanceláře projevuje zájem stále více městských úřadů.“

Efektivnější úřad = spokojenější občan

Zajistit zejména kontinuitu procesů, nastavených projekty krajů a měst prostřednictvím výzev č. 42 a 53 OP LZZ, patřilo k hlavním důvodům přípravy výzvy č. 89 s názvem „Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy“. Ministerstvo vnitra ji vyhlásilo v polovině roku 2012. Kraje a obce tak získaly opět možnost připravit nebo zkvalitnit širokou škálu strategických a řídících procesů na svých úřadech. Cílem podporovaných aktivit bylo především zefektivnění řídících procesů na úřadech: aplikace systému projektového řízení, zefektivnění strategického plánování, optimalizace finančního řízení či zkvalitnění řízení lidských zdrojů. Na projekty schválené v rámci výzvy č. 89 OP LZZ půjde přibližně 300 milionů korun. Kraje i obce musí projekty dokončit nejpozději do června 2015.

Financování ze strukturálních fondů Evropské unie

Odbor strukturálních fondů MV ČR rozděluje v letech 2007– 2013 téměř 4,4 miliardy korun z OP LZZ na projekty krajů a obcí zaměřené na zkvalitnění řídících procesů na úřadech územní veřejné správy a na další vzdělávání úředníků. Veřejná správa se tak i díky těmto projektům stává výkonnější a je schopna poskytovat občanům kvalitnější služby v souladu s požadavky očekávanými od moderních úřadů 21. století.

 

Slovníček pojmů
MODEL CAF

Model CAF (Common Assessment Framework = společný hodnotící rámec) je standardní nástroj řízení kvality ve veřejné správě. Poskytuje jednoduchý, relativně snadno použitelný rámec k sebehodnocení organizací veřejného sektoru. Je založen na provedení sebehodnocení celkem devíti kritérií, z nichž pět se týká předpokladů pro dosahování výsledků, čtyři se týkají samotných výsledků.

Na vzniku modelu CAF se podíleli ministři zemí Evropské unie zodpovědní za veřejnou správu s cílem aplikovat model ve všech částech veřejného sektoru, tedy na národní, krajské i místní úrovni. Základním mottem modelu CAF přitom je: Kvalita, výkonnost a efektivnost práce úřadů má velký vliv na spokojenost občanů.

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů MV ČR

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz

PR článek ke stažení: