Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Krátce o strukturálních fondech

Strukturální fondy Evropské unie jsou nástrojem regionální politiky (= politiky hospodářské a sociální soudržnosti - HSS), které mají za cíl snížit rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Strukturální fondy se skládají ze dvou fondů – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), který se zaměřuje na modernizaci a posilování hospodářství , a Evropského sociálního fondu (ESF), který podporuje aktivity v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů .

SF vycházejí ze 3 cílů regionální politiky:

  • Cíl Konvergence (tj. sbližování ekonomické úrovně), kam v ČR spadají všechny regiony, kromě Prahy
  • Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, kam spadá pouze Praha
  • Cíl Evropská územní spolupráce, která zahrnuje regiony u hranic

Ze strukturálních fondů se peníze čerpají v několikaletých cyklech,  tzv. programovacích obdobích, která trvají zpravidla 7 let. Nyní probíhá programovací období 2007-2013. Česká republika má v tomto období k dispozici více než 790 mld. Kč.

K dosažení cílů v určitém regionu nebo oblasti se využívají tzv. operační programy (OP), které jsou základním strategickým dokumentem finanční a technické podpory. OP obsahují informace o konkrétních cílech, prioritách, podporovaných aktivitách a také specifikují, kdo může o dotaci žádat. V jednotlivých výzvách, které jsou časově omezené, se pak tyto informace dále upřesňují.

Bližší informace naleznete na portálu Strukturálních fondů.