Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Jak lépe řídit "evropské"projekty? ... Pomohou projektové kanceláře

Kvalitní projektové řízení je jednou z podmínek úspěšné realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů. S přibývajícím množstvím programů a projektů, které úřady veřejné správy absorbují, narůstá význam projektových kanceláří zřizovaných přímo na úřadech.

Ministerstvo vnitra podporuje zřizování projektových kanceláří přímo na úřadech

Projektové kanceláře zřizují státní instituce, kraje i města. Vyplatí se jim. S jejich pomocí se daří nejen zlepšovat oblast projektového řízení samotných úřadů a jimi zřizovaných organizací, ale také propojovat zájmy a potřeby širších územních celků, sociálních partnerů a zájmových skupin. Výhody projektových kanceláří jsou nesporné. Umožňují nastavení jednotné politiky v oblasti projektového řízení, kvalitní metodické vedení projektů, koordinaci projektové činnosti, rozdělení rolí a kompetencí napříč úřadem i v rámci spravovaného území. A navíc − díky penězům ze strukturálních fondů se řízením projektů mohou zabývat certifikovaní projektoví manažeři, jejichž vzdělávání je součástí aktivit projektů veřejné správy.

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra, který je zprostřed­kujícím subjektem pro oblast podpory 4.1 Posilování institucio­nální kapacity a efektivnosti veřejné správy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, podpořil vznik a rozvoj projekto­vých kanceláří hned v několika vyhlášených výzvách č. 27, 42, 53, 89 a C7. Podpořené projekty se zaměřily na analýzu projektového řízení, budování projektových kanceláří, vznik jednotných me­todik a dalších podpůrných nástrojů projektového řízení včetně nezbytného vyškolení vlastních projektových kapacit na úřadech. Jak již nyní praxe ukazuje, projektové kanceláře zřizované přímo na úřadech veřejné správy jsou účinným nástrojem zkvalitňování projektového řízení. Jisté je, že úřady tyto kanceláře využijí a oce­ní zejména při realizaci projektů spadajících do nadcházejícího programového období 2014 –2020.

Města zdokonalují projektový a procesní management

Město Strakonice realizuje celou řadu vzdělávacích a poraden­ských aktivit s cílem aplikovat moderní metody zvyšování kvality a výkonnosti svého městského úřadu. K naplnění těchto cílů vý­znamně přispěl také projekt Dva kroky k profesionální veřejné službě - projektový a procesní management ve Strakonicích. Díky realizaci tohoto úspěšného projektu, na který přidaly struk­turální fondy téměř 3 miliony korun, má město k dispozici kvalitní metodické materiály týkající se projektového a procesního řízení a současně i vyškolené úředníky pro tuto agendu. „V rámci aktivit projektu jsme vytvořili nejen chybějící metodiky projektového říze­ní, ale také metodiky průzkumů a popsali služby a procesy úřadu v rámci tvorby metodiky procesního řízení,“ vysvětluje Mgr. Mi­chal Novotný, který projekt řídil. „Našimi kurzy prošlo 79 zaměst­nanců úřadu, kteří nyní dokáží lépe řídit svou práci a na profesio­nální úrovni vyhodnocovat zpětnou vazbu od uživatelů veřejných služeb. Jsme přesvědčeni, že město je i díky těmto podpořeným aktivitám lépe připraveno řídit náročné projekty v nadcházejícím programovém období 2014 –2020,“ dodává projektový manažer.

Certifikovaní projektoví manažeři jsou přínosem pro státní správu

Hlavním cílem projektu Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA, na který přispěly struk­turální fondy necelých 5 milionů korun, bylo vytvořit vzdělávací kurz v oblasti projektového řízení pro členy projektových týmů úřadů státní správy. Vzdělávání úředníků probíhalo jak moderní e-learningovou formou, která pokryla teoretickou část problema­tiky projektového řízení, tak prostřednictvím prezenčních předná­šek, které byly zaměřeny na praktickou část výuky. Kurzem pro­šlo celkem 246 úředníků státní správy, z nichž 209 kurz úspěšně ukončilo zkouškou s certifikátem D podle IPMA (International Project Management Association). Certifikovaní projektoví ma­nažeři jsou díky tomu dobře připraveni pracovat v podmínkách projektového řízení a zlepšovat tak kvalitu projektů realizovaných v prostředí státní správy. Projekt úspěšně dokončilo Ministerstvo vnitra v roce 2012. O kurz IPMA je zájem i po ukončení projektu. Organizace státní správy na něj vysílají své zaměstnance a nákla­dy s tím spojené hradí již ze svých zdrojů.

Projekty Ministerstva pro místní rozvoj pod jednotným a metodickým vedením

Díky podpoře strukturálních fondů ve výši přibližně 9 milionů korun vznikne také projektová kancelář resortu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Dokončena má být v polovině příštího roku. MMR, které je centrálním metodickým a koordinačním orgánem politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období 2007−2013 a zři­zovatelem Národního orgánu pro koordinaci, je současně koor­dinátorem příprav programového období 2014 −2020. „Projekty, realizované samotným MMR, nejsou doposud centrálně řízeny, nemají vytvořenu jednotnou metodiku řízení a chybí jim informač­ní nástroje, s jejichž pomocí by bylo možné projekty monitorovat, kontrolovat a řídit. To vše změníme díky realizaci projektu Zřízení Projektové kanceláře Ministerstva pro místní rozvoj ČR,“ říká Ing. Radmila Outlá, MBA, vedoucí oddělení projektové kanceláře z MMR. Projekt se nejprve zaměří na analýzu současného stavu řízení projektů na MMR a na základě výsledků analýzy bude navr­žen nejvhodnější model projektové kanceláře s novou organizační strukturou. Cíle projektu pomůže naplnit jednak nově vytvořená metodika projektového řízení, kompetenční model a podporující informační systém, jednak vyškolení zaměstnanci v problematice projektového řízení. Hlavním přínosem projektu bude především nastavení jednotného a metodického vedení projektů MMR, což v konečném důsledku přinese úsporu peněz, času, kapacit úředníků. Projektové kanceláře připravují také další ministerstva.

 

Kontakt pro bližší informace:

Odbor strukturálních fondů

info@osf-mvcr_cz

www.osf-mvcr.cz 

PR článek ke stažení: