Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Integrovaný operační program - detailní informace

Pro využívání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU v programovacím období 2007-2013 připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem kultury a Ministerstvem práce a sociálních věcí Integrovaný operační program, který byl schválen Evropskou komisí 20. prosince 2007.

Loga_IOP.jpg

Představení IOP

V rámci Integrovaného operačního programu se integruje několik tématických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní samosprávy.

Operační program je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje a jeho prostřednictvím je možno financovat tzv. investiční (tvrdé) projekty.

Řídicím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj. Řídicí orgán v souladu s článkem 60 nařízení EK č. 1083/2006 odpovídá za řízení a provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení.

V souladu se schváleným delegováním činností zabezpečuje Ministerstvo vnitra jako zprostředkující subjekt pro následující oblast intervence veškeré úkoly spojené s příjmem, hodnocením, výběrem a realizací projektů:

  • 1.1a) a 1.1b) - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Do 30. 6. 2012 rovněž do gesce Ministerstva vnitra spadaly oblasti intervence 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě a 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, které od 1. 7. 2012 přešly pod Ministerstvo pro místní rozvoj.

V projektech budou podporovány aktivity spojené se zaváděním služeb elektronické veřejné správy – eGovernment s vysokou mírou využití moderních informačních a komunikačních technologií jak u centrálních úřadů, tak také na úřadech územní samosprávy s cílem přinést kvalitativní změnu v systému veřejné správy a veřejných služeb v souladu se Strategií Efektivní veřejné správy a přátelské veřejné služby v období 2007–2015.

Podporované aktivity:

  • Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu,

  • Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy,

  • Budování komunikační infrastruktury veřejné správy a územní veřejné správy,

  • Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,

  • Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče,

  • Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.

Bude rovněž posílena koordinace složek Integrovaného záchranného systému, jejich rozvoj a modernizace.

Podrobné údaje o formách podpory, způsobilých výdajích projektů a příjemcích podpory jsou uvedeny v Prováděcím dokumentu Integrovaného operačního programu pro období let 2007–2013 a budou specifikovány v jednotlivých Výzvách pro předkládání projektů.

Související odkazy:

Související dokumenty: