Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Integrace AIS Státní rostlinolékařské správy se základními registry

Serverovna_zakladnich_registru.jpg Projekt Integrace agendových IS Státní rostlinolékařské správy s IS základních registrů se realizoval v rámci výzvy č. 14 "Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační systém základních registrů" Integrovaného operačního programu. Příspěvek EU na projekt činil necelých 5 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 14 - Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační systém základních registrů
Realizátor Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Celkové náklady projektu 5 795 900 Kč
Přínosy projektu
  • integrace čtyř odborných agendových systémů se systémem základních registrů
  • možnost pro pracovníky ústavu pracovat s daty obsaženými v IS základních registrů
Obsah projektu
Podle Strategie rozvoje služeb pro informační společnost, schválené Vládou ČR již v roce 2008, má být Česká republika jednou z pěti nejlepších zemí EU v úrovni rozvoje eGovernmentu. Jedním z kroků, jak naplnit tyto cíle, je napojení agendových informačních systémů státních úřadů na základní registry. V souvislosti s povinností podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, musí organizace státní správy zajistit integraci svých odborných agendových informačních systémů s Informačním systémem základních registrů. Jedním z úřadů, který tuto povinnost splnil, je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Koncem minulého roku úspěšně dokončil projekt Integrace agendových IS Státní rostlinolékařské správy s IS základních registrů.
 
„Smyslem projektu bylo zajistit takový stav, aby data ze základních registrů mohla být čerpána a využívána inspektory a dalšími úředníky ÚKZÚZ, kteří je potřebují pro výkon své práce,“ říká Ing. Aleš Prošek, ředitel odboru informatiky z ÚKZÚZ. Státní rostlinolékařská správa, která se od dubna 2014 stala součástí ÚKZÚZ, spravuje celkem čtyři odborné agendové informační systémy − Monitoring, PPP − Plant Protection Products, Vnější karanténa a Registr subjektů. Jejich integraci s Informačním systémem základních registrů po stránce technické, finanční, organizační a procesní pomohl zajistit právě zmíněný projekt.
 
„Pořízení nové komunikační a integrační platformy v rámci projektu umožní efektivní provoz a stabilitu agendových informačních systémů Státní rostlinolékařské správy s výhledem na 7 let,“ zmiňuje jednu z hlavních předností realizace projektu Ing. Aleš Prošek. Projekt získal finanční podporu strukturálních fondů v rámci výzvy 14 Integrovaného operačního programu ve výši téměř 5 milionů korun. Realizace projektu probíhala po celý rok 2013.
Více informací http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal