Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Způsobilé výdaje - software

Patří mezi způsobilé výdaje i nehmotný majetek (př. software) s pořizovací hodnotou vyšší než 60 000 Kč?

Ano. nehmotný majetek neodpisovaný (do 60 000 Kč) a odpisovaný (nad 60 000 Kč) je součástí kapitoly Zařízení a vybavení. Je třeba dodržet limity dané příručkou D1 a D5. Kapitola Zařízení a vybavení není ve výzvě č.57 omezena jiným způsobem, než uvádí příručka D5. Náklady na kapitolu rozpočtu Zařízení a vybavení nesmí přesáhnout 20% z celkových způsobilých přímých výdajů. V tomto případě je nezbytné při vyplňování projektové žádosti v Benefitu zatrhnout pole „projekt počítá s investičními náklady“.
V tomto případě je nezbytné při vyplňování rozpočtu projektové žádosti v Benefitu u nového záznamu SW v kapitole 03.03.01 (cena, počet kusů) zatrhnout pole „Z toho investiční“ a vypsat tam cenu SW.