Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva C7

Zařízení a vybavení projektové kanceláře

Je možné pořídit z výzvy zařízení a vybavení projektové kanceláře?

Ano. Musí být ale dodrženy max. limity pro ceny a specifikace uvedené v tabulce ### link article=3093 text=Obvyklých cen zařízení title=Výzva C7 (otevřena do 13. 1. 2014) mode=inline ### , kterou naleznete u zveřejněné výzvy C7 na stránkách Odboru strukturálních fondů. Upozorňujeme na...

Suprerhrubá mzda

Platí i v této výzvě pojem superhrubá mzda?

Ano, do rozpočtu, kap. Osobní náklady, uvádějte u pracovních smluv mzdy v podobě hrubé měsíční mzdy/platu vč. zákonných odvodů – při stanovení jejich výše se řiďte tabulkou Obvyklé mzdy a platy , kterou naleznete na stránkách Odboru strukturálních fondů u zveřejněné výzvy C7.

Prokazování mezd

Jakým způsobem budou ve výzvě C7 prokazovány mzdy? Jaké doklady bude nutno doložit?

Informace naleznete v Pokynech pro vyplňování Monitorovací zprávy (D10), str. 100: pracovní smlouvy/dohody včetně všech příloh, pracovní výkazy, rozpis mzdových nákladů (příloha č. 5 MZ), mzdové listy, výpisy z bankovního účtu dokazující úhradu mezd atd.

Kvalifikace zaměstnance projektové kanceláře

Musí mít zaměstnanci projektové kanceláře určitou kvalifikaci pro svou pozici?

Protože projektová kancelář má sloužit jako podpora pro realizační týmy stávajících projektů, budou zaměstnanci projektové kanceláře zkušenými odborníky na danou problematiku (zkušenosti v projektovém, finančním řízení, oblasti evaluace a monitoringu projektů, veřejných zakázek, apod. – dle své...

Výběrové řízení na pozice v realizačním týmu

Je nutné vypisovat výběrové řízení na pozice obsahované v rámci realizačního týmu?

Na pozice obsazované v rámci realizačního týmu se bude příjemce řídit interními pravidly pro výběr zaměstnanců.

Zohlednění Služebního zákona ve smlouvách se zaměstnanci

Má být ve smlouvách nově přijatých zaměstnanců v rámci výzvy zohledněn nový Služební zákon?

Protože projektová kancelář musí být včleněna do organizační struktury daného resortu, platí pro všechny její zaměstnance stejná pravidla jako pro ostatní zaměstnance resortu.

Zapojení stávajících zaměstnanců do projektové kanceláře

Je možné do projektové kanceláře zapojit stávající zaměstnance resortu?

Ano, ale musí být dodržena podmínka stanovené v Metodice způsobilých nákladů (D5), že pokud je pracovník zapojen do realizace ESF projektu (resp. ESF projektů) je nutné zajistit, aby jeho úvazek byl maximálně 1,0 u daného zaměstnavatele (tj. součet veškerých úvazků zaměstnance u...

Povolené klíčové aktivity

Lze mezi klíčové aktivity projektu zařadit administraci a projektové řízení?

ANO, klíčová aktivita administrace projektu/řízení projektu/management je standardní součástí projektové žádosti.