Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva B6

Vzdělávání povinné ze zákona

Co je myšleno vzděláváním povinným ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků?

Jedná se zejména o vstupní vzdělávání, následné či průběžné vzdělávání a zajištění zvláštní odborné způsobilosti. Detailní informace viz § 17-34 zákona č. 312/2002 Sb.

Aktivita vzdělávání

Je možné předložit projekt pouze s aktivitami týkajícími se vzdělávání, tzn. vztahující se pouze k aktivitě 7?

NENÍ. Realizace vzdělávací aktivity (bod č. 7 Výzvy) je pouze doplňkem pro aktivity realizované prostřednictvím projektových aktivit (pořádat školení je tedy možné pouze v návaznosti na konkrétní aktivity projektu).

Analýza potřeb a aktuálních nedostatků

Musí být analýza potřeb a aktuálních nedostatků v oblasti řešené problematiky přiložena k projektové žádosti? Je možné analýzu provádět i v rámci projektu?

Výzva toto nepožaduje. Jednotlivé aktivity projektu provedení analýz umožňují, v projektové žádosti je ovšem nutné prokázat jejich potřebnost, užitečnost a výstupy (udržitelnost) či cíle daného projektu – toto není možné relevantně prokázat bez detailní znalosti dané problematiky již ve...

Zahraniční cesty v projektu

Jsou zahraniční cesty směrem do ČR uznatelným nákladem projektu?

ANO, dle metodiky D5 (str. 29) jsou cestovní náklady pro zahraniční experty způsobilým nákladem. Účast zahraničního experta však musí být pro realizaci projektu nezbytná a je nutné ji náležitě zdůvodnit.
Nebudou podpořeny projekty, jejichž součástí je zahraniční pracovní cesta (ve smyslu...

Klíčové aktivity projektu

Lze mezi klíčové aktivity projektu zařadit administraci a projektové řízení?

ANO, klíčová aktivita administrace projektu/řízení projektu/ management je standardní součástí projektové žádosti.

Doklad o právní subjektivitě žadatele

Je Doklad o právní subjektivitě žadatele povinnou přílohou výzvy č. B6? (povinná příloha dle D1)

NE, dle bodu 9.1 Výzvy jsou povinnými přílohami pouze Pověření pro účel schválení a realizace projektu (pokud projekt nepodepisuje přímo statutární zástupce) a Návaznost na již realizované projekty v IOP (o.i. 1.1) a OPLZZ (p.o 4.1).  V případě potřeby bude žadatel vyzván...

Partnerství ve výzvě B6

Povoluje výzva č. B6 partnerství?

ANO. Partnerství v projektu se však musí řídit podmínkami a principy uvedenými v příručce D1. Zejména se jedná o tato kritéria:

Partner musí splňovat obecné podmínky stanovené metodikou OP LZZ a podmínky nastavené výzvou pro žadatele .
Individuální projekty mohou být...

Způsobilost žadatele

a)    Jaké organizační složky státu mohou být způsobilými žadateli ve výzvě č. B6 (odrážka 2 bodu 3.4 Výzvy)?


b)    Je samostatná obec způsobilým žadatelem?


c)    Je oprávněným žadatelem mikroregion, místní akční skupiny apod.?

ad a) Oprávnění žadatelé z řad organizačních složek státu dle výše uvedené odrážky jsou taxativně vymezeny přílohou č. 2 výzvy č. B6. Způsobilými žadateli jsou tedy pouze subjekty uvedené v příloze č. 2 .
ad b) NENÍ. Způsobilým žadatelem je dle třetí odrážky bodu 3.4 výzvy č. B6...

Příloha - návaznost na již realizované projekty

Co je nutné uvést do přílohy zkoumající návaznost na již realizované projekty? Je stanovena závazná forma této přílohy?

V příloze je nutné uvést všechny projekty z výzvou stanovených oblastí (IOP oblast intervence 1.1 a OP LZZ prioritní osa 4.1), které byly schváleny k financování a obdržely jakoukoli formu podpory. Smyslem této přílohy je zjistit případnou návaznost na již realizované projekty....