Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva B6

Indispoziční volno

Jak se vyplňuje v pracovním výkazu indispoziční volno? Dle Vysvětlivek do Aktivit napíši indispoziční volno, do sloupce Z toho skutečně odpracovaných pro projekt nulu, ale nevím, co napsat do sloupce Počet odpracovaných hodin u zaměstnavatele. Indispoziční volno je placeno, tzn. psát do sloupce Počet odpracovaných hodin u zaměstnavatele fond pracovní doby příslušného dne nebo také nulu?

Vykazování indispozičního volna v pracovním výkaze:
Indispoziční volno je z hlediska metodiky bráno jako benefit zaměstnavatele, tudíž se jedná o nezpůsobilý výdaj. Pokud je zaměstnanec placen projektem ze 100 %, počet hodin u zaměstnavatele se musí rovnat pracovnímu fondu v daném měsíci....

Pořízení ICT

Je možné v rámci výzvy č. B6 pořizovat ICT?

Výzva č. B6 je výzvou neinvestiční, veškeré z projektu zakoupené zařízení a vybavení se musí pohybovat v limitech stanovených metodikou OPLZZ pro neinvestice (viz metodika D5 str. 29-32):

Neodpisovaný hmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný hmotný majetek...

Přímá podpora

Umožňuje výzva č. B6 přímou podporu?

ANO. Detailní informace k přímé podpoře viz Metodika D5 (str. 34-35).

Rozložení pracovní doby

Umožňuje výzva č. B6 nerovnoměrné rozvržení pracovní doby?

ANO, tzv. průměrný či klouzavý pracovní úvazek je výzvou povolen. Jedná se zejména o pracovní pozice v rámci projektu, jejichž meziměsíční činnost během realizace kolísá. Například zaměstnanec bude pracovat na projektu průměrně úvazkem 0,5 půlročně, ročně nebo po celou dobu realizace projektu....

Osobní náklady

Omezuje výzva č. B6 nějakým způsobem Osobní náklady v projektu?

Kapitola 01 Osobní náklady není Výzvou nijak omezena. Nastavení jednotlivých jednotkových výdajů na mzdy však musí respektovat přiloženou tabulku obvyklých mezd (viz http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/b6-otevrena-do-9-8 ) a musí odpovídat mzdě v oboru, místě a čase obvyklém.

Zahraniční cesty v projektu

Jsou zahraniční cesty směrem do ČR uznatelným nákladem projektu?

ANO, dle metodiky D5 (str. 29) jsou cestovní náklady pro zahraniční experty způsobilým nákladem. Účast zahraničního experta však musí být pro realizaci projektu nezbytná a je nutné ji náležitě zdůvodnit.
Nebudou podpořeny projekty, jejichž součástí je zahraniční pracovní cesta (ve smyslu...