Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 9

Povinnosti příjemce, pokud náklady na projekt činily méně jak 500 000 EUR

Jaké povinnosti má příjemce, pokud náklady na projekt hrazené z veřejných prostředků činily méně jak 500 000 EUR?

Označit hmotné výstupy projektu:

symbolem Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu,
symbolem Integrovaného operačního programu (logo),
informací o finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
prohlášením...

Označení pořízeného softwaru

Jak označit pořízený software prvky povinné publicity, když má nehmotný charakter?

Prvky povinné publicity by měly být zakomponovány přímo v daném softwaru, zejména pokud se jedná o software vytvářený na zakázku. Pouze v případech, kdy to není možné, je nutné označit povinnou publicitou počítač, na kterém je tento software nainstalován, případně místnost, ve které...

Jak prokazovat publicitu

Jak nejlépe prokazovat publicitu projektu?

Příjemce je povinen uchovávat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly. Doporučujeme proto pořizovat záznamy všech informačních a propagačních opatření, např. fotografie velkoplošného reklamního panelu, vzorek vytištěného inzerátu, záznam reklamního spotu, kopie vstupenek a...

Označení eletronických materiálů

Jaká pravidla musí splňovat elektronické materiály (např. webové stránky)?

Elektronické materiály jako jsou webové stránky, prezentace, databáze, newslettery, apod., musí být označeny symbolem Evropské unie, symbolem IOP a odkazem na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídicího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš...

Označení faktury

Může být označení účetních dokladů číslem projektu a názvem operačního programu na originál faktury příjemce provedeno až dodatečně nebo tento text musí být na faktuře již od dodavatele?

Označení se může provést dodatečně (např. razítkem, textem).

Označení digitalizovaných dokumentů

Jak označit jednotlivé dokumenty, které byly díky dotaci digitalizovány?

Jednotlivé dokumenty není třeba označovat, postačí vyrobit ceduli s povinnou publicitou a textem, že digitalizovaná data uložená na xxxx, byla financována prostřednictvím EU a ERDF.

Označení nakoupených zařízení

Jak máme označit nakoupená zařízení?

Stačí označit cedulí, samolepkou, která musí obsahovat:
a)symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu,
b) symbol Integrovaného operačního programu,
c) informaci o finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj,
d)...

Označení materiálů a dokumentů

Které dokumenty, materiály a předměty je potřeba označit logy?

Na všech informačních, školicích a propagačních materiálech musí být umístěna kompletní povinná publicita IOP:
-        letáky, brožury, publikace,
-        propagační předměty,...

Vhodný výběr propagačních předmětů

Jaké propagační předměty mohu v rámci projektu pořídit?

Při výběru propagačních předmětů se zamyslete nad vhodností propagačního předmětu vzhledem k projektu, jeho zaměření, aktivitám, cílové skupině, velikost atd. (například zapalovač není vhodný propagační předmět). Myslete na to, že propagační předmět by měl svou povahou co nejvíce...

Označení formou rytiny

Můžeme propagační materiál označit formou rytiny?

Ano, metoda rytiny nebo vtlačení se při dodržení pravidel publicity dají použít, nicméně loga musí být dobře čitelná.

Barevné varianty log

Jaké jsou barevné varianty log, které můžeme použít?


barevnájednobarevnáčernobílá


Viz Logo Manuál IOP .

Manuály ke stažení

Kde naleznu manuály a loga IOP ke stažení?

Logo manuál IOP a další související dokumenty naleznete na našem webu nebo na webu strukturálních fondů .

Logo příjemce

Můžeme použít logo příjemce?

Logo příjemce použít můžete. Pokud ho však použijete, tak musíte dodržet pokyny dané Pravidly pro provádění informačních a propagačních aktivit (např. nesmí být větší než logo EU).

Povinnosti příjemce, pokud náklady na projekt dosahovaly více jak 500 000 EUR

Jaké povinnosti má příjemce, pokud náklady na projekt hrazené z veřejných prostředků činily více jak 500 000 EUR a který spočíval ve financování infrastruktury nebo stavebních prací?

1) Umístit velkoplošný reklamní panel v místě a v době realizace projektu
Rozměry reklamního panelu by měly odpovídat významu projektu, obecně doporučujeme alespoň 2 x 2 m, a musí obsahovat tyto údaje :

symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto...

Pravidla pro používání log

Jaká pravidla je nutné dodržovat při používání log?

Symboly Evropské unie a Integrovaného operačního programu musí být nedílnou součástí veškerých informačních a propagačních prostředků týkajících se projektů financovaných z prostředků Evropské unie, přičemž musí být dodržena následující pravidla:

symboly musí být vždy uvedeny na...

Vznik povinnosti provádět publicitu

Kdy vzniká povinnost provádět publicitu?

Pravidla publicity pro příjemce jsou závazná od vydání řídicího dokumentu (Právního aktu).

Nařízení č.1828/2006

Jaké povinnosti vyplývají z Nařízení č.1828/2006?


povinnost informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU – dodržovat povinné minimum publicity
povinnost poskytnout souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců

Dokumenty a pravidla

Jakými dokumenty se řídí pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit?


Nařízení Evropské komise č. 1828/2006
Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření
Logo manuál IOP (určuje zásady správného používání loga IOP a vlajky EU)