Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 89

Výpočet odměn členů realizačního týmu

D5 Metodika způsobilých výdajů OPLZZ na straně 11 uvádí ohledně výpočtu odměn členů realizačního týmu projektu: "Součet poskytnutých odměn člena realizačního týmu v daném kalendářním roce však nesmí překročit 20 % jeho roční mzdy nebo platu, přičemž se zohledňuje délka a výše úvazku zaměstnance na realizaci projektu." Co přesně v praxi znamená "přičemž se zohledňuje délka a výše úvazku zaměstnance na realizaci projektu"? Z čeho přesně se počítá částka odpovídající 20% limitu, pokud se pracovník podílí na projektu částí svého celkového pracovního úvazku? Z ekvivalentu běžné hodinové sazby plynoucí z pracovní smlouvy, který je vynásobený počtem hodin strávených prací na projektu za daný rok, nebo z uhrazeného platu za rok celkem, tj. i za práci mimo projekt? Nebo se používá jiný výpočet?

Délka působení člena Realizačního týmu v projektu : Jedná se o období, po které člen RT pracuje na projektu. Tzn. že pro výpočet základu pro stanovení Odměn budou použity vyplacené mzdy za odpracované měsíce pro projekt.
Výše úvazku zaměstnance : V kontextu popisu výpočtu Odměn, tzn. že pro...

Omezení investic ve výzvě 89

V rámci projektu ve výzvě 89 bychom chtěli pořídit vyvolávací systém. Ceny systému jsou však vyšší než limit pro investice 60 tis. Kč. Dodavatelé jako řešení nabídli snížení ceny licence a zvýšení ceny za montáž a zaškolení obsluhy. Tím by nebyla porušena podmínka na limit investic a v účetnictví by systém figuroval jako majetek v ceně odpovídající ceně licence. Je tento postup možný?

Záměrem výzvy 89 bylo eliminovat investiční projekty, kterým jsou věnovány výzvy z jiných OP. Výše popsaný postup nelze považovat za přijatelný. V účetnictví by vše totiž nakonec bylo pod jednou souhrnnou položkou. Rozdělení zakoupení systému a montáže a případná úprava cen by proto neměla...

Financování projektu ze strany poskytovatele dotace

Jak bude probíhat financování projektu podaného do výzvy 89? Bude to formou průběžného financování?

Poskytování dotace ze strany vyhlašovatele výzvy - MV ČR (zprostředkující subjekt pro danou oblast podpory) bude probíhat následovně: V případě grantových projektů se jedná o financování ex ante. To v praxi znamená, že první část dotace bude Příjemci dotace vyplacena nejpozději do 30 dní od...

Průměrný úvazek

Umožňuje výzva 89 tzv. „průměrný úvazek“?

Tzv. klouzavý pracovní úvazek je výzvou povolen:

Jedná se zejména o pracovní pozice v rámci projektu, jejichž meziměsíční činnost během realizace kolísá;
Například zaměstnanec bude pracovat na projektu průměrně úvazkem 0,5 půlročně, ročně nebo po celou dobu realizace projektu....

Způsobilost výdajů na dotační management

Jsou způsobilým výdajem rovněž výdaje na dotační management – zejména ve smyslu výběru dotační agentury, která by zabezpečila podání žádosti a administraci projektu v jeho průběhu?

U grantových projektů se za způsobilé výdaje považují pouze ty výdaje, které vznikly až po uzavření Právního aktu o poskytnutí podpory během období, které je v tomto právním aktu definováno. Náklady na agenturu, která vytvořila žádost tedy způsobilé nejsou a žadatel je hradí ze svých...

Způsobilé výdaje ve výzvě 89

Co všechno lze zahrnout do výdajů - uvést konkrétní případy (lektor, rozličné služby, stavební úpravy, pomůcky, pracovní prostředky, noteebook, dopravní prostředky např kolo, diktafon, kopírku, knihy, tisk materiálů, stravenky, ubytování, cestovné.....apod)?

Výdajům relevantním pro rozpočet projektu je věnována metodika D5.
Při stanovování rozpočtu je třeba primárně vycházet z projektového záměru a dále rozpočet formovat dle pokynů a omezení výzvy a Metodiky způsobilých výdajů OP LZZ (D5).

Náhrada mezd zastupitelům za dobu školení

Je možné refundovat náhradu mezd i zastupitelům – politikům za dobu školení? Jakým způsobem se vypočte výše náhrady, respektive, jak se bude plat politika dokládat?

Neuvolnění zastupitelé tj. politici daného ÚSC patří mezi cílové skupiny Výzvy 89. Mohou se tedy účastnit školení, jelikož se však de facto nejedná o zaměstnance úřadu daného ÚSC, nelze jim čas strávený na těchto školeních z prostředků SF refundovat.

Procentuální poměry nákladů na výzvu 89

Jaké jsou procentuální poměry nákladů pro výzvu 89? Jak připravit projekt, pokud nejsou možné investice a pokud budou personální náklady max. 20 % a služby 60 %?

Náklady na nákup služeb jsou metodikou omezeny na max. 60 % celkové výše přímých nákladů.
20 % nákladů je vymezeno na administrativní zajištění projektu/osobní náklady. V tomto případě se však jedná pouze o doporučení, které vychází z dlouhodobých zkušeností s danou...

Investiční výdaje - odpisy, leasing, pronájem

V rámci výzvy 89 jsou omezeny investiční výdaje na maximum 60 tis. Kč v případě SW a 40 tis. Kč v případě hmotného majetku. Je možné po dobu trvání projektu u majetku s pořizovací cenou nad tyto limity, uplatňovat odpisy nehmotného a hmotného majetku, případně leasing nebo pronájem tohoto majetku?

Odpověď na základě takto formulované otázky je následující - zmiňovaný majetek musí splňovat veškeré podmínky stanovené výzvou a dále také Metodikou způsobilých výdajů (D5, v tomto případě zejm. s. 14 a 15), která danou problematiku detailně definuje.