Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

FAQ k výzvě 89

Otázky podle oblastí:

Poslední zodpovězené dotazy

Výpočet odměn členů realizačního týmu

D5 Metodika způsobilých výdajů OPLZZ na straně 11 uvádí ohledně výpočtu odměn členů realizačního týmu projektu: "Součet poskytnutých odměn člena realizačního týmu v daném kalendářním roce však nesmí překročit 20 % jeho roční mzdy nebo platu, přičemž se zohledňuje délka a výše úvazku zaměstnance na realizaci projektu." Co přesně v praxi znamená "přičemž se zohledňuje délka a výše úvazku zaměstnance na realizaci projektu"? Z čeho přesně se počítá částka odpovídající 20% limitu, pokud se pracovník podílí na projektu částí svého celkového pracovního úvazku? Z ekvivalentu běžné hodinové sazby plynoucí z pracovní smlouvy, který je vynásobený počtem hodin strávených prací na projektu za daný rok, nebo z uhrazeného platu za rok celkem, tj. i za práci mimo projekt? Nebo se používá jiný výpočet?

Délka působení člena Realizačního týmu v projektu : Jedná se o období, po které člen RT pracuje na projektu. Tzn. že pro výpočet základu pro stanovení Odměn budou použity vyplacené mzdy za odpracované měsíce pro projekt.
Výše úvazku zaměstnance : V kontextu popisu výpočtu Odměn, tzn. že pro...

Formuláře, vzory dokumentů, návody - grantové projekty

Kde naleznu vzory dokumentů, formuláře k monitorovacím zprávám a návody k jejich vyplnění?

Formuláře a přílohy k monitorovacím zprávám jsou uloženy ke stažení na webu OSF v sekci Dokumenty pro příjemce (OP LZZ - Grantové projekty). Jsou zde také uloženy návody pro práci s IS Benefit, vzorové příklady vyplnění příloh monitorovací zprávy a další užitečné informace pro příjemce.

Pořízení profilu zadavatele v rámci oblasti G u výzvy 89

Je možné v oblasti G) "Good governance" v rámci transparentního zadávání veřejných zakázek pořídit vlastní profil zadavatele - nakoupit službu - hostovaný SW pro elektronické zadávání veřejných zakázek?

Výzva 89 je primárně zaměřena na tvorbu dlouhodobých strategických dokumentů ÚSC, vznik a nastavení koncepcí/procesů řízení/systémových opatření na úřadech ÚSC. Z tohoto důvodu jsou nákup SW a další investiční výdaje Výzvou omezeny (viz limit na nákup služeb - max. 60 % z celkové...

všechny dotazy...

Dokumenty ke stažení: