Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 8

Způsobilost/nezpůsobilost výdajů

Jaké jsou způsobilé a nezpůsobilé výdaje?

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje se liší v rámci jednotlivých oblastí intervence, blíže viz konkrétní Příručka pro žadatele a příjemce. Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy:...

Způsobilost mzdových výdajů (osobních nákladů) člena projektového týmu

Osobní náklady na člena projektového týmu mohou být zahrnuty do rozpočtu projektu od doby, kdy se na projektu začne podílet. Rozumí se tím, že způsobilé osobní náklady na člena projektového týmu jsou uznatelné již od „zahájení přípravy projektu“ nebo až od „schválení k financování“? (Tzn. od které události je možné mzdové výdaje považovat za způsobilé?.)

Osobní náklady bezprostředně související s realizací projektu jsou uznatelné od zahájení příprav projektu, důležité je zde ovšem hledisko časové – výdaj byl uskutečněn po 1.1.2007, přičemž projekty nesmí být dokončeny před vydáním Rozhodnutí a zároveň jejich výše bude do 5 % celkových...

Výše způsobilých výdajů

Jsou maximální částky způsobilých výdajů projektu pro jednotlivé části výzvy uvedené v bodu 12.  uvedeny již v celkové výši, nebo se jedná o 85% dotaci ERDF?

U částek uvedených v bodu 12 u jednotlivých částí výzvy se jedná o celkové způsobilé výdaje, a tedy o celou částku obsahující v sobě už 85 % dotace i 15% podíl příjemce.