Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 7

Způsobilost/nezpůsobilost výdajů

Jaké jsou způsobilé a nezpůsobilé výdaje?

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje se liší v rámci jednotlivých oblastí intervence, blíže viz konkrétní Příručka pro žadatele a příjemce. Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy:...

ISPROFIN – závěrečné vyhodnocení akce

Kde najdu termín odevzdání ZVA (závěrečné vyhodnocení akce) a kolik času mám na její vypracování.

Termín ZVA bývá zpravidla uveden na právním aktu (Stanovení výdajů/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dopis ředitele OSF).

ISPROFIN – předkládání závěrečného hodnocení akce

ZVA předkládá OSS správci programu a současně OSF MV? Kdo ukončí akci v EDS – SMVS?

Se ZVA pracuje zejména poskytovatel dotace, tedy ta OSS, která má danou akci ve svém resortním ISPROFINU (EDS/SMVS). Pro OSF MV je důležitá závěrečná monitorovací zpráva.

Způsob realizování neinvestičních nákladů

Jsou-li součástí projektu IOP mzdové náklady, popř. jiné neinvestiční náklady mimo programové financování – jakým způsobem mají být realizovány – mimo EDS - SMVS? Stanovení se vydává pouze pro programové financování z EDS - SMVS.

Pokud projekt počítá s osobními či jinými neinvestičními náklady, je nutné je zahrnout i do systému programového financování (EDS/SMVS). Registrační list akce musí odpovídat rozpočtu projektu. Financování mimo EDS - SMVS není možné

Zaměstnanci mimo projektový tým

Jak je možno platit zaměstnance, např. mzdovou účetní nebo finanční účetní, které nejsou členy projektového týmu, ale zpracovávají dokumenty týkající se schválených projektů?

V rámci projektu je možno financovat pouze výdaje na pracovníky, kteří jsou schváleni v projektovém týmu.

Změna zařazení výdajů

Jak postupovat v případě, když v průběhu realizace dojde ke změně zařazení výdajů z investiční na neinvestiční či obráceně?

Při klasifikaci výdajů na investiční a neinvestiční se postupuje dle obecných účetních postupů. V případě potřeby změny klasifikace výdaje v rozpočtu projektu (např. z důvodu změny ceny pořizovaného majetku oproti předpokladům v projektové žádosti) je třeba zaslat na OSF oznámení o změně projektu.

ISPROFIN – osobní náklady

Musí být osobní náklady projektu součástí registrace akce (EDS/SMVS)? Z čeho toto vychází?

Ano, pokud projekt počítá s osobními náklady, je nutné je zahrnout i do systému programového financování (EDS/SMVS). Registrační list akce / registrace akce musí odpovídat rozpočtu projektu.

Přesun finančních prostředků mezi položkami

Lze přesunout finanční prostředky v rámci položky Osobní výdaje? Např. z  položky Platy na položku Ostatní osobní náklady a dále je využít na odměny v projektovém týmu nebo na práci přesčas?

V rámci položky rozpočtu Osobní výdaje je možno provést přesun mezi položkami Platy a Ostatní osobní výdaje. Změnu v rámci položky rozpočtu je třeba oznámit OSF na formuláři Oznámení o změně v projektu neprodleně a zároveň ji zapracovat do Monitorovací zprávy za období, kdy ke změně...

Audit

Vyžadují podmínky této výzvy realizaci auditu? Jsou náklady na audit uznatelné?

Audit není v této výzvě vyžadován.

Změna zařazení výdajů

Jak postupovat v případě, když v průběhu realizace dojde ke změně zařazení výdajů z investiční na neinvestiční či obráceně?

Při klasifikaci výdajů na investiční a neinvestiční se postupuje dle obecných účetních postupů. V případě potřeby změny klasifikace výdaje v rozpočtu projektu (např. z důvodu změny ceny pořizovaného majetku oproti předpokladům v projektové žádosti) je třeba zaslat na OSF oznámení o změně projektu.

Rozdělení částky na spolufinancování projektu

Je nutné rozdělit částku na spolufinancování projektu žadatelem proporčně do všech roků realizace, nebo je možné ponechat 15% spolufinancování např. až na poslední rok čerpání?

15% spolufinancování projektu musí být zajištěno po celou dobu realizace projektu. Finanční prostředky jsou poté průběžně uvolňovány v návaznosti na výdaje projektu. Žadatel by měl mít zajištěno ve své kapitole na příslušný rok 100 % způsobilých výdajů na projekt. Způsobilé výdaje jsou od 1. 1....