Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 6

Výdaje na audit

Jsou v rámci projektu způsobilým výdajem výdaje na audit (účetní audit projektu)?

Takové výdaje jsou v rámci této výzvy nezpůsobilé.

Zaškolení pracovníků úřadu

V rámci rozpočtu projektu počítáme se zaškolením pracovníků úřadu s pořizovanými informačními systémy. Jedná se o způsobilý výdaj?

Je nutné rozlišit, zda je proškolení pracovníků součástí některé uváděné veřejné zakázky (dle popisu, zadávací dokumentace, smluv apod.), pak je možné tyto výdaje považovat za způsobilé. Pokud by mělo být školení uváděno samostatně, bez návaznosti na pořízení předmětu projektu, tj. jako výdaj v...

Náklady na výběrové řízení

Obec si nechá zpracovat výběrové řízení na dodavatele soukromou firmou. Jsou náklady na výběrové řízení způsobilým výdajem?

Ano, tyto náklady jsou způsobilé (při splnění podmínek uvedených v PPŽP str. 15 – odstavec Způsobilé výdaje).

Uznatelnost DPH

Je DPH způsobilým výdajem?

Poskytované služby jsou pro externí dodavatele komerční aktivitou! A jsou-li plátci DPH, budou ji také účtovat a fakturovat. Nicméně orgán veřejné správy (příjemce dotace) není ve vztahu ke SR a dotaci plátcem DPH (neuplatňuje odpočet DPH vůči SR), proto předložené faktury za dodané služby a...

Pracovní síla dohlížející na TC

Lze ohodnocení pracovní síly pro udržení dohledu nad TC po 12 hodin denně zahrnout do způsobilých nákladů?

Lze, ovšem pouze v případě, že je toto zpracování provedeno externím zpracovatelem vzešlým z výběrového řízení a je součástí výdajů na služby. Jakékoliv osobní náklady v rámci této výzvy jsou nezpůsobilými výdaji.

Externí monitoring a finanční řízení

Pokud bychom zadali monitoring a finanční řízení projektu externě, je možné jej zařadit do způsobilých výdajů?

Monitoring a finanční řízení lze zadat i externě, financování a případné uvedení mezi způsobilými výdaji je možné řešit obdobně jako u zpracování žádosti.

Uznatelné náklady

Jsou v rámci části III. Vnitřní integrace úřadu uznatelné následující položky?

a) SW umožňující on-line vyhodnocovat fungování úřadu (dle ekonomických výstupů a výstupů ze spisové služby)
ANO
b) SW akviziční činnost (SW umožňující zpracovávat proces objednávek, limitovaných příslibů, atd.)
Je nutno blíže specifikovat, o jaké objednávky se jedná atd. –...

Výdaje související s provozem systému

Mezi nezpůsobilými výdaji jsou uvedeny výdaje v přímé souvislosti s provozem systému, resp. náklady souvisejí s nákupem prodloužené záruky. Co konkrétně se tím myslí? Žadatel předpokládá již do výběru dodavatele zakomponovat podmínky jako zajištění servisu, aktualizace, podpory apod. po dobu udržitelnosti. Toto se samozřejmě projeví ve výsledné ceně a nebude možné rozklíčovat kolik z vysoutěžené ceny je dodávka požadovaných komponent a kolik zajištění podpory na 5 let, resp. u některých příjemců by to šlo a u jiných ne.

Výdaje na servis (v době udržitelnosti, tedy po skončení realizace projektu) mají charakter „provozních výdajů“ a jsou tedy nezpůsobilými výdaji. Ve VŘ by měly být pokud možno nastaveny podmínky tak, aby neobsahovaly nezpůsobilé výdaje, resp. z uzavřené smlouvy (faktury) musí být patrné, které...

Způsobilost výdaje u upgrade ESS

Ve výzvě č. 6 „Na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ je uvedeno: „financovat lze výdaje vzniklé po 1. 1. 2007, přičemž projekty nesmějí být dokončeny před vydáním Rozhodnutí“. Lze uplatnit jako způsobilý výdaj fakturu za upgrade ESS provedený v souvislosti se zák. č. 300/2008 Sb.?

Dle PPŽP str. 16 je upgrade stávající ESS obcí s pověřeným OÚ, obcí základního typu a jimi zřizovaných organizací nezpůsobilý výdaj. Upgrade je způsobilý pouze v případě ORP.

Způsobilost výdajů u upgrade stávající spisové služby

V textu výzvy u popisu části II je uvedeno, že může jít i o upgrade stávající elektronické spisové služby, splňující požadavky dané zákonem… V tom samém dokumentu na str. 4 je ve výdajích, které nesmějí být hrazeny z dotace, na prvním místě uveden upgrade stávající spisové služby. Jak tomu máme rozumět?

Je rozdíl, který žadatel a co bude upgradovat aktualizovat/rozšiřovat). Oprávněným žadatelem je v rámci celé výzvy ORP. ORP může pořídit zcela nový systém spisové služby nebo upgradovat stávající systém. To jsou způsobilé výdaje (viz str. 3 výzvy, bod 12. / II.).
Nezpůsobilé výdaje =...

Využítí dotace pro spisovou službu příspěvkových organizací

Mohou ORP využít dotaci 1 mil. Kč i na pořízení či upgrade softwaru pro vedení spisové služby i pro své příspěvkové organizace?

Ano, mohou. Dle bodu 12. část II. výzvy 1. odstavec: Částka 1 mil. Kč je využitelná jak pro ORP, tak i pro její zřizované organizace (s výjimkou organizací zřízených podle Obchodního zákoníku - viz poslední věta bodu 12.).

Způsobilost/nezpůsobilost výdajů

Jaké jsou způsobilé a nezpůsobilé výdaje?

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje se liší v rámci jednotlivých oblastí intervence, blíže viz konkrétní Příručka pro žadatele a příjemce. Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy:...

Výše způsobilých výdajů

Je maximální velikost dotace na projekt u jednotlivých částí výzvy v bodu 12  uvedena vždy již v celkové výši, nebo se jedná o 85% podíl ERDF?

U částek uvedených v bodu 12 u jednotlivých částí výzvy se jedná o výši dotace z ERDF, a tedy o 85% celkových způsobilých výdajů projektu.